Samarbeidspartnere om standardisering av el og ecom i veganlegg: Fra venstre: Jørn Holtan (Statens Vegvesen), Gunnar Gjesdal (NEK) og Leif T. Aanensen (NEK). Foto NEK

Statens Vegvesen og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har inngått en samarbeidsavtale. Formålet er å utvikle en standard for el og ekom i veganlegg.

Standarden vil sikre oppfyllelse av bestemmelsene i Vegdirektoratets normaler, ifølge pressemelding fra NEK.

Den norske samferdselssektoren er i sterk utvikling. En vei har i dag et omfattende elektrisk anlegg som består av elkraft, maskiner, ekom og automasjon. Årlig regner man med en verdiskapning innenfor el og ekom på ca 5 milliarder kroner i veganleggene. Bare i E39 Rogfast alene regner man med at investeringene til el- og ekomanlegg vil være i størrelsesorden 2 milliarder kroner.

Kvalitet og elsikkerhet

For å sikre ønsket kvalitet og elsikkerhet i elanlegg i vegtrafikksystemene har Statens Vegvesen utviklet håndbok N601 Elektriske anlegg. Denne håndboken gjelder alle elektriske installasjoner i veganlegg og skal brukes både ved nye veganlegg og ved oppgradering av eksisterende. Med bruk av håndboken ønsker man å gjøre utbygging av veganlegg enklere og mer rasjonelt.

Samarbeid mellom Statens Vegvesen og NEK

-Vi har valgt å inngå en samarbeidsavtale med NEK for å utarbeide en standard for el og ekom i veganlegg. Den nye standarden vil fungere som referanse for Vegdirektoratets normaler og vil gi krav til tekniske og materielle løsninger. Vi har sett behovet for en bredere forankring både hos leverandører og oppdragsgiver. Med NEK har vi fått en samarbeidspartner med erfaring og kompetanse fra lignende prosjekter, forteller Jørn Holtan

Standardisering

-Vi er glad for denne muligheten til å samarbeide tettere med Statens Vegvesen. Denne standarden vil bli svært viktig for vegutbyggingen i Norge og sikre oppfyllelse av Vegdirektoratets normaler. Vi vil i tiden framover arbeide med opprettelse av en normkomite, som vil sikre bred forankring. Komiteen skal få på plass den nye standarden på rekordtid. Målsetningen er at vi kan levere et ferdig arbeid i løpet av 2020. Dette er en halvering av normaltiden forteller Leif T. Aanensen som er administrerende direktør i NEK.