OED har gitt konsesjon til å bygge Fardalen kraftverk i Fardalen i Aurland kommune. (Illustrasjonsfoto: OBOS)

Fardal Energi AS har fått konsesjon til utbygging av kraftverket i Fardalen i Aurland kommune.

Den årlige produksjonen er beregnet til rundt 56 GWh, ifølge en pressemelding fra OED.

— Fardalen kraftverk gir økt produksjon av lønnsom fornybar energi, uten at store verdier for miljøet blir vesentlig negativt berørt, samtidig som utbyggingen har tilslutning lokalt, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Det er gitt konsesjon etter vassdragsreguleringsloven til en utbygging som har utløp oppstrøms den nederste fossen i Fardalselva, og som da blir bevart.  Planene for utbyggingen er utviklet i samarbeid med grunneiere i området, og Årdal kommune har gitt sin tilslutning til utbyggingen.

Som et viktig avbøtende tiltak et det satt krav om slipp av minstevannføring hele året, med økt vannslipping i sommerperioden. God miljøtilpasning av de fysiske inngrepene forutsettes ivaretatt i detaljplanfasen. Det er også gitt anleggskonsesjon for de elektriske anleggene i kraftverket, og til å knytte kraftverket til nettet ved Hydros anlegg i Øvre Årdal.

Fardal Energi AS eies av grunn- og fallrettshavere og av Tyngdekraft AS, som eies av OBOS.