Her arbeider NVE Anlegg med å åpne en snødam i elven Driva i Oppdal. Foto: Priska Hiller/NVE

I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.

Arbeidet med sikringstiltak var i fjor preget av oppfølging av hendelser, spesielt flomhendelser på Vestlandet og i Skjåk. Alle tiltakene presenteres nå i Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak 2018, ifølge en pressemelding fra NVE.

NVE forvalter de statlige midlene til sikringstiltak mot flom, erosjon og skred, og til miljøtiltak i vassdrag. I 2018 ble det brukt om lag 332 millioner kroner i statlig bistand til slike tiltak. I dette beløpet inngår også distriktsandelen, dvs. andelen på normalt 20% som kommunene eller grunneieren må dekke.

– Sikringstiltakene skal beskytte eksisterende, utsatte verdier, og når sikkerheten vurderes legges også forventede klimaendringer til grunn, sier Leifseth.

Det er NVEs fem regionkontor; Region Sør i Tønsberg, Region Øst i Hamar, Region Vest i Førde, Region Midt i Trondheim og Region Nord i Narvik som står for saksbehandling, planlegging og gjennomføring av sikrings og miljøtiltakene.

Region Nord ble blant annet skredsikring i lia over spisshusene i Longyearbyen utført, og erosjons-sikringen i Longyearelva ble videreført.  I Kåfjord kommune er det bygget en større snøskredvoll i Olderdalen sentrum. Denne skal endelig ferdigstilles sommeren 2019, men har vinteren 2018 oppfylt sin funksjon som snøskredsikring.

Sikringsarbeidet i Region Midt har vært preget av at regionen har mange områder med kvikkleire. De største enkeltprosjektene i regionen er utført i Håggåbekken i sentrum av Klæbu kommune, i Kvernbekken i Meråker kommune og i Røssåga i Hemnes kommune.

Region Øst ble det i 2018 gjennomført omlag 10 større ordinære sikringsprosjekter av varierende størrelse og omfang. Der ble det omfattende arbeidet med sikring av Hakadal skole i Nittedal sluttført og det ble lagt ned betydelige ressurser i sikring av aktivitetsområdet på Prestøya ved Norsk Skogmuseum i Elverum kommune

Region Vest var det overlevering av flere sikringsanlegg til kommuner som ble rammet av flommen i 2014. Både sikringstiltak i Flåmselvi i Aurland kommune, Opo i Odda kommune og Granvinselva i Granvin herad ble overlevert våre 2018.

I Region Sør var det flere flomsikringsprosjekter i Agder, Rogaland og Buskerud som preget arbeidet. Flomsikringen på Dalen i Telemark del II ble ferdig i 2018, og omfatter totalt 5 km med flomvoller, murer og dreneringsanlegg. Her er også bygget 110 m med «mobile» flomsikringselementer.

Les mer og se bilder av de ulike sikringstiltakene i NVEs Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak 2018