Innrapporterte avbruddsdata fra nettselskapene i 2018 viser en leveringspålitelighet i det norske kraftsystemet på 99,983 prosent. Illustrasjonsfoto: ABB

I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.

NVE overvåker kontinuerlig leveringskvaliteten og driftssikkerheten i kraftsystemet. De to rapportene «Driften av kraftsystemet» og «Avbrotsstatstikk» utgis årlig og gir et innblikk i hvordan systemdriften det foregående året har vært, ifølge en pressemelding fra NVE.

Avbruddsstatistikk

NVEs rapport «Avbrotsstatistikk 2018» baserer seg på årlig innrapportering av avbruddsdata fra norske nettselskap. Av statistikken fremgår det at 0,017 prosent av energien ikke nådde fram til sluttbruker som følge av feil eller utkoblinger.

I snitt opplevde hver strømkunde 2,3 strømbrudd med varighet over 3 minutter. Den gjennomsnittlige strømkunden var uten forsyning 2 timer og 46 minutter. 38 % av strømkundene opplevde ingen avbrudd.

Driften av kraftsystemet

På oppdrag fra OED utarbeider NVE årlig en rapport om driften av det norske kraftsystemet. Rapporten handler om hva som har betydning for forsyningssikkerheten i kraftsystemet. Dette omfatter blant annet driftsforstyrrelser, leveringskvalitet, driftssikkerhet og frekvenskvalitet.

2018 ble et år med stor variasjon i tilsig og nedbør. Fra en rekordtørr sommer gikk vi rett inn i en høst med historisk mye nedbør. For året som helhet kom det 13 TWh mindre nedbør enn normalt, men tilsiget totalt sett endte på normalt nivå på grunn av bresmelting og avrenning fra grunnvann.

Systemansvarligs kostnader for systemtjenester var 441 MNOK i 2018. Alle individuelle kostnader for systemtjenester var høyere i 2018 enn året før. Likevel var kostnadene totalt sett rundt gjennomsnittet for de siste ti årene. Systemansvarlig forklarer økningen med blant annet økte priser for reserver, som følge av en kaldere vinter og en varmere sommer enn fjoråret.

Les NVE-rapport 2019-29 Avbrotsstatistikk 2018

Les NVE-rapport 2019-27 Driften av kraftsystemet 2018