Regjeringen vil ha forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme, her illustrert med byggingen av det nye Nasjonalmuseet. Foto: Jan-Tore Egge Wikimedia Commons

Regjeringen foreslår å utvide forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger til å også gjelde byggvarme.

Forslaget innebærer at bruk av mineralolje til midlertidig oppvarming og tørking av bygninger under oppføring og rehabilitering blir forbudt fra 2022. Forslaget er en oppfølging av Granavolden-plattformen, ifølge en pressemelding fra regjeringen.

– Dette er et viktig steg på veien for å følge opp ambisjonen om å gjøre bygge- og anleggssektoren fossilfri innen 2025. Det gir et sterkt signal om at også byggebransjen må over på fornybare løsninger, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Forbudet er anslått å redusere utslippene med omtrent 85 000 tonn i året i perioden frem til 2030, og vil være et godt bidrag til å redusere klimagassutslippene fra byggsektoren. Forbudet kan også ha andre gode effekter, som redusert luftforurensning i byene og på byggeplassene.

For å gi næringen og markedet tid til å omstille seg foreslås forbudet å tre i kraft fra 2022. Det finnes allerede flere fornybare alternativer til mineralolje, som for eksempel fjernvarme, elektrisitet eller biobrensler. Forslaget som nå sendes på høring vil innebære en utvidelse av det allerede vedtatte forbudet, som det kan leses mer om her.

Høringsnotatet redegjør nærmere for forslaget og konsekvensene av det. Klima- og miljødepartementet ønsker mer informasjon for å kartlegge tilgangen på fornybare energiløsninger i distriktene, og kostandene ved å bytte til slike energiløsninger. Det bes derfor særlig om innspill på dette. 

Høring – Forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme