Vannkraft er bærebjelken i virksomheten til Østfold Energi, her illustrert med Ørje vannkraftverk og sluser. Foto: Østfold Energi

Østfold Energi oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 113 millioner kroner, mot 68 millioner kroner i tilsvarende periode i 2018.

Stigende kraftpriser, god produksjon og høy tilgjengelighet bidro til at omsetningen steg med 11 prosent, målt mot samme periode i 2018. Det er ikke oppnådd tilsvarende gode resultater siden 2011, ifølge en pressemelding fra Østfold Energi.

Driftskostnadene i konsernet har stabilisert seg på et lavere nivå og finanskostnadene er på nedadgående kurve. Resultater fra tilknyttede selskaper bidro til den positive resultatutviklingen. Driftsinntektene nådde 382 millioner kroner og driftsresultatet endte på 253 millioner kroner i første halvår.

Vannkraftverkene i Østfold Energi produserte i første halvår 1 047 GWh. Dette er 47 GWh lavere enn i 2018. Innen vindkraft er prosjektutviklingen knyttet til 50 prosent eierandel i Zephyr. Konsernets operative vindkraftproduksjon foregår nå i Kvalheim Kraft, som eier og driver Mehuken vindpark, som i første halvår sto for en produksjon på 34,2 GWh. Innen forretningsområdet fjernvarme ble det produsert 29,3 GWh i årets første seks måneder.

Østfold Energi satser offensivt på forretningsutvikling, og det arbeides blant annet med 11 aktive testprosjekter som alle kan bli til egne forretningsområder dersom målene oppnås. Ambisjonen er 100 millioner kroner i ny omsetning innen utgangen av 2025.

Østfold Energi eies av Østfold Fylkeskommune og 13 av fylkets kommuner.