Investeringen i kraftforsyning flater ut. I 2020 er det ventet en nedgang på 13 prosent innen distribusjonsleddet. Illustrasjonsfoto: Statnett

Investeringene i kraftforsyning flater ut

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en kraftig vekst i 2019. Investeringsnivået i kraftforsyning flater ut.
Torsdag, 22 august, 2019 - 11:42

Virksomhetens nyeste anslag for samlede investeringer i kraftforsyning for 2019 er nå anslått til om lag 40 milliarder kroner, målt i løpende verdi. Historisk sett utgjør dette fremdeles et høyt investeringsnivå, selv om det tilsvarer en liten nedgang på 4,3 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018, ifølge en pressemelding fra SSB.

2019-anslagene som ble rapportert i mai viste en ventet oppgang på 4,1 prosent. Den negative endringsraten som indikeres nå, kommer delvis som følge av at anslaget for 2019 er nedjustert sammenlignet med forrige måling. Samtidig ble anslaget for 2018 gitt i tilsvarende målinger i fjor betydelig oppjustert

Fallet fra 2018 til 2019 som indikeres i denne målingen skyldes en tydelig nedgang på 13 prosent innenfor distribusjonsleddet. Dette kan delvis knyttes til at installering av nye smarte strømmålere (AMS) ble ferdigstilt i 2018. Den samlede nedgangen blir derimot dempet av vekst i produksjonsleddet som kan knyttes til utbygging av nye vindparker.

De nyeste anslagene for kraftforsyning i 2020 antyder nå en klar nedgang i investeringene på 13 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018, gitt i august i fjor. Fallet skyldes en tydelig nedgang både innenfor distribusjons- og produksjonsleddet. Nedgangen i sistnevnte har sammenheng med at flere vindparker ferdigstilles i år. Dette bildet kan imidlertid endre seg om det besluttes å sette i gang nye store vindparkprosjekter.

I investeringsundersøkelsen gjennomført i august anslås samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2019 til om lag 257 milliarder kroner, målt i løpende verdi. Dette tilsvarer en kraftig vekst på hele 15 prosent sammenlignet med 2018-anslaget gitt på samme tid i fjor. Oppgangen drives særlig av en tydelig økning i investeringene innenfor olje- og gassvirksomhet, men industrien melder også om en sterk investeringsvekst.

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer i 2020 antyder en svak vekst på 1,8 prosent sammenlignet med 2019-anslag, gitt på samme tid i fjor. Økningen i 2020 kan hovedsakelig tilskrives en vekst innenfor olje- og gass, mens betydelig investeringsnedgang innenfor kraftforsyning trekker i motsatt retning. 

På forsiden nå

SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.