utearbeid
Illustrasjonsfoto.

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en kraftig vekst i 2019. Investeringsnivået i kraftforsyning flater ut.

Virksomhetens nyeste anslag for samlede investeringer i kraftforsyning for 2019 er nå anslått til om lag 40 milliarder kroner, målt i løpende verdi. Historisk sett utgjør dette fremdeles et høyt investeringsnivå, selv om det tilsvarer en liten nedgang på 4,3 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018, ifølge en pressemelding fra SSB.

2019-anslagene som ble rapportert i mai viste en ventet oppgang på 4,1 prosent. Den negative endringsraten som indikeres nå, kommer delvis som følge av at anslaget for 2019 er nedjustert sammenlignet med forrige måling. Samtidig ble anslaget for 2018 gitt i tilsvarende målinger i fjor betydelig oppjustert

Fallet fra 2018 til 2019 som indikeres i denne målingen skyldes en tydelig nedgang på 13 prosent innenfor distribusjonsleddet. Dette kan delvis knyttes til at installering av nye smarte strømmålere (AMS) ble ferdigstilt i 2018. Den samlede nedgangen blir derimot dempet av vekst i produksjonsleddet som kan knyttes til utbygging av nye vindparker.

De nyeste anslagene for kraftforsyning i 2020 antyder nå en klar nedgang i investeringene på 13 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018, gitt i august i fjor. Fallet skyldes en tydelig nedgang både innenfor distribusjons- og produksjonsleddet. Nedgangen i sistnevnte har sammenheng med at flere vindparker ferdigstilles i år. Dette bildet kan imidlertid endre seg om det besluttes å sette i gang nye store vindparkprosjekter.

I investeringsundersøkelsen gjennomført i august anslås samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2019 til om lag 257 milliarder kroner, målt i løpende verdi. Dette tilsvarer en kraftig vekst på hele 15 prosent sammenlignet med 2018-anslaget gitt på samme tid i fjor. Oppgangen drives særlig av en tydelig økning i investeringene innenfor olje- og gassvirksomhet, men industrien melder også om en sterk investeringsvekst.

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer i 2020 antyder en svak vekst på 1,8 prosent sammenlignet med 2019-anslag, gitt på samme tid i fjor. Økningen i 2020 kan hovedsakelig tilskrives en vekst innenfor olje- og gass, mens betydelig investeringsnedgang innenfor kraftforsyning trekker i motsatt retning.