Hafslund E-CO konsernet oppnådde i første halvår en kraftig økning i resultatet etter skatt, her illustrert med Vamma 12 kraftverk i Glomma, som ble satt i prøvedrift tidligere i år. Foto: E-CO Energi

Hafslund E-CO konsernet gikk ut av første halvår med et overskudd etter skatt på 1 632 millioner kroner. Dette er en økning på 759 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.

I første halvår hadde konsernet 5 795 millioner kroner i salgsinntekter, som er en økning på 388 millioner kroner målt mot første halvår 2018. Økningen skyldes i hovedsak en gjennomsnittlig økning i den oppnådde kraftprisen på 22 prosent fra 2018. Økning i nettleien årsskiftet bidrar også positivt til veksten i salgsinntektene, ifølge halvårsmeldingen fra konsernet.

I vannkraftselskapet E-CO Energi ble det i første halvår investert 317 millioner kroner, hvorav 171 millioner kroner gjelder nybygde Vamma 12 kraftverk og tre nye kraftverksutbygginger i Nedre Otta, Tolga og Mork.

I nettselskapet Hafslund ble det i første halvår investert 371 millioner kroner, i det alt vesentlige knyttet til opprusting av regional- og distribusjonsnettet. Hafslund Nett fikk 8 300 nye kunder i første halvår, og hadde ved jutgangen av juni 737 300 kunder.

Sammenslåing av datterselskaper innen nett og produksjon i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO ble vedtatt tidligere i år. Etter transaksjonen vil Hafslund E-CO eie 50 prosent av Eidsiva Energi, som igjen vil eie den samlede virksomheten i dagens Hafslund Nett og Eidsiva Nett.

Samtidig med dette vil Eidsiva Vannkraft overføres til datterselskapet E-CO Energi, og bli en del av et felleseid produksjonsselskap hvor Hafslund E-CO (gjennom E-CO Energi Holding) blir majoritetseier med 57,2 prosent. De sammenslåtte produksjonsselskapene, med en normalårsproduksjon på mellom 14 og 15 TWh, befester med dette sin posisjon som landets nest største vannkraftprodusent.

Dato for gjennomføring av disse transaksjonene er satt til 30. september.