El og IT Forbundet mener at nasjonal rammeplan for vindkraftutbygging på land ikke bør legges fram i sin nåværende form. Illustrasjonsfoto: Eidsiva

I sin høringsuttalelse til nasjonal ramme etterlyser forbundet også en analyse av det fremtidige kraftbehovet.

EL og IT Forbundet skriver i sin høringsuttalelse at den nasjonale rammeplanen for vindkraft på land «ikke bør legges fram i sin nåværende form».

Forbundets utgangspunkt er at landbasert vind er en del av framtida for energinasjonen Norge.

NVEs utkast er et grundig arbeid, men har to vesentlige mangler: «Planen bør inneholde en analyse av framtidig kraftbehov og et bedre kunnskapsgrunnlag om verdier som berøres ved utbygging», skriver forbundet i sin uttalelse

Etterlyser mer fakta

Ifølge Statnetts beregninger har vi behov for 30-50 TWh nytt forbruk av strøm for å få til en omfattende elektrifisering av samfunnet.

Det pågår en revisjon av konsesjonsvilkårene til vannkraftverk i Norge, og det er usikkert hva dette vil bety for kraftproduksjonen.

«EL og IT Forbundet mener at nasjonal ramme for vindkraft på land må bidra til et omforent faktagrunnlag som viser kraftbehovet i Norge, slik at utbyggingen av vindkraft kan ha det som utgangspunkt».

Forbundet mener kunnskapsgrunnlaget i planen må styrkes.

Det er særlig viktig at områdene hvor NVE mener de har manglende kunnskap om, suppleres med oppdatert kunnskap.

Vil ikke ha kart

Det manglende kunnskapsgrunnlaget betyr nemlig at det kan finnes steder utenfor de utpekte områdene som egentlig er like egnet som steder innenfor områdene, og områder innenfor de utpekte områdene som vil være lite egnet.

«NVEs temakart, hvor de utpeker de mest egnede områdene for vindkraft på land, bør derfor ikke være en del av rammeplanen før kunnskapsgrunnlaget er bedre», skriver El og IT Forbundet.

Forbundet foreslår også endringer i konsesjonssystemet. Høringsfrister i alle faser av konsesjonsbehandlingen bør være minst tre måneder. De vil også ha betingelser om maks antall år på konsesjoners varighet før igangsettelse av prosjektet, og ved utgått konsesjon må det søkes på nytt.

EL og IT Forbundet mener videre at vindkraft bør ha samme regler som vannkraft, det vil si innføring av grunnrenteskatt, en regel om minst 2/3 norsk offentlig eierskap og hjemfallsordning.