NVE har gitt Vest-Telemark Kraftlag konsesjon til å bygge ut Gjøv kraftverk i Tverråne i Fyresdal i Telemark. Bildet viser gamle Gjøv kraftverk. Foto: PeltonMan/Wikimedia Commons

NVE har gitt Vest-Telemark Kraftlag konsesjon til å bygge ut Gjøv kraftverk i Tverråne i Fyresdal i Telemark.

Nye Gjøv kraftverk (0,99 MW) vil få en årlig kraftproduksjon på 4,5 GWh, og i sitt vedtak legger NVE vekt på at utvidelse og opprusting av kraftverket vil ha begrensende miljøeffekter, og at utbyggingen ikke er i strid med verneverdiene som ligger til grunn for vassdragsvernet i Tverråne, ifølge en pressemelding fra NVE.

Nye Gjøv kraftverk skal erstatte et mikrokraftverk.

Med bakgrunn i de hydrologiske dataene som er lagt frem i søknaden, har søkeren beregnet gjennomsnittlig kraftproduksjon i nye Gjøv kraftverk til omtrent 4,5 GWh fordelt på 2,45 GWh vinterproduksjon og 2,02 GWh sommerproduksjon.

Byggekostnadene er estimert til 18,7 millioner kroner, som gir en utbyggingspris på 4,17 kr/kWh.

Det er også tatt høyde for restverdien på det eksisterende Gjøv kraftverk, som vil bli lagt ned ved en evventuell konsesjon til nye Gjøv kraftverk.

NVE skriver i sin avgjørelse at de ikke har fått vesentlige avvik i forhold til søkerens beregninger. Energikostnaden over levetiden (LCOE) er beregnet til 0,38 kr/kWh (usikkerhet i spennet 0,32-0,45). 

Beregningene forutsetter en kalkulasjonsrente på 6 prosent, økonomisk levetid på 40 år og drifts- og vedlikeholdskostnader på 7 øre/kWh.