Nordkraft og Fortum, som begge er selskaper som er engasjert i vindkraftutbygging, er negative til nasjonal rammeplan for vindkraft på land. Illustrasjonsfoto: Robert Sandell/Mostphotos

Kortsiktig, hevder de.

Sammen har de to selskapene avgitt høringsuttalelse på forslaget til nasjonal rammeplan for vindkraft.

«Å utelukke store deler av Nord-Norge fra rammen synes å være et kortsiktig tenkt trekk som ikke kan forsvares etter at Statnett publiserte sine intensjoner om vesentlige oppgraderinger i det nordnorske nettet. Det er også i nord de desidert beste vindressursene finnes. Nordkraft og Fortum ønsker at næringslivet i Nord-Norge skal ha like gode forutsetninger som ellers i landet, og mener det bør være et klarere fokus på å forsterke nettforbindelser mellom nord og sør, samt over landegrensene øst og vest», heter det i uttalelsen.

Kritiske til kostnads-kart

De setter videre spørsmålstegn ved hele LCOE-kartet som er lagt til grunn for å vurdere områders potensial for vindkraftproduksjon.

«Å tilføre områder spesifikke LCOE-kostnader på øre-nivå basert på generelle antagelser har lite med realitetene å gjøre, og vil aldri kunne sammenlignes med faktiske prosjekter. Da middelvind er den desidert største faktoren som påvirker LCOE-kartet, fremgår det hele som et unødvendig og upresist produkt. Vindkraftutbyggere vil nødig la seg påvirke av dette kartet, men fortsatt fokusere på de reelle og variable kostnadsfaktorene som turbin- og fundamentkostnader, nettilknytning, marginaltap og grunneieravtaler m.m.», skriver de i uttalelsen. 

De mener behandlingen av konsesjonssøknader må gjenopptas så raskt det lar seg gjøre.

«En full stopp i behandlinger av konsesjonssøknader virker mot det overordnede målet om langsiktighet i vindkraftutbygging i Norge. Et slikt vakuum vil forsterke inntrykket av at vindkraftutbygging skjer i rykk og napp. Det må jobbes for langsiktighet i norsk energiproduksjon som gir trygghet til både produsenter og forbrukere», skriver selskapene. 

Mot sin hensikt

De slår fast at den tidligere konsesjonsprosessen har fungert godt, og at det kunnskapsgrunnlaget som er lagt i rammeplanen bør bestå og holdes oppdatert.

Kartet med 13 områder for vindkraftutbygginger virker ifølge uttalelsen mot sin hensikt og bør ikke styre konsesjonsbehandlingen til NVE. Dessuten har både NVE og Miljødirektoratet vært tydelig på at det finnes gode prosjekter utenfor de anbefalte områdene i kartet, framholdes det i høringssvaret.

Gode prosjekter utenfor de anbefalte områdene må ikke bli forkastet til fordel for mindre gode prosjekter innenfor. Da vil rammen i praksis være en verneplan og byggeplan, noe som ikke er hensiktsmessig, ifølge Nordkraft og Fortum.