For å sikre fisk bedre betingelser i vassdrag med kraftverk har NVE utviklet et nytt styringsverktøy for omløpsventiler.

For å ta hensyn til fisk setter NVE ofte krav om omløpsventiler i konsesjoner til vannkraftverk. Nå er det laget et nytt styringsverktøy for å håndtere denne utfordringen.

Omløpsventilen skal bidra til at vannføringen i elven nedstrøms kraftverket gradvis reduseres, over så lang tid at fisk ikke blir liggende på tørt land. Grunnlaget for det nye styringsverktøyet er erfaring med drift av omløpsventiler i fire kraftverk utført av Sweco etter oppdrag fra NVE. Prosjektet skal følges opp med ytterligere testing av noen kraftverk i 2020, ifølge en pressemelding fra NVE.

Styringsverktøyet skal kunne fungere for alle kraftverk med omløpsventiler. Kravene som skal oppfylles, er at synkehastigheten i elveløpet ikke skal overstige 10 centimeter/time, og at momentane dropp i vannstanden ikke skal overstige 3 centimeter.

Styringsverktøyet må være uproblematisk å forstå for kraftverkseiere, og det må være enkelt for NVE å kontrollere at omløpsventilen har den funksjonen den er tiltenkt å ha i ettertid. For å sikre et verktøy som er ukomplisert å implementere på både nye og eksisterende kraftverk, er det valgt å videreutvikle et teoretisk forslag fra et tidligere prosjekt, med åpning for at styring mot vassdragslogger også bør være mulig.

Kontroll ved bruk av nedstrøms vassdragslogger og stopp av kraftverk kan gjennomføres uavhengig av metoden som er lagt til grunn i programmeringen. Det er gjort valideringsforsøk på fire kraftverk av den teoretiske metoden. Resultatene er gode der programmeringen er gjort korrekt og benytter grunnlagsdata av god kvalitet, og ikke gode der det motsatte er tilfelle, ifølge NVE.