OED etablerer Elklagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak som fattes av reguleringsmyndigheten for Energi (RME). Illustrasjonsfoto:Mostphotos

Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.

Energiklagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak som fattes av reguleringsmyndigheten for Energi (RME) i medhold av energiloven og naturgassloven med tilhørende forskrifter. Energiklagenemnda er uavhengig og ikke kan instrueres i den enkelte sak, ifølge en pressemelding fra OED.

Generelle instrukser og budsjettfullmakter gis gjennom årlige tildelingsbrev og vanlig etatsstyringsdialog med departementet. Energiklagenemnda vil normalt treffe enkeltvedtak i et utvalg på tre medlemmer, men i særlige tilfeller kan lederen beslutte at vedtak treffes av en forsterket nemnd på fem medlemmer. Lederen fastsetter sammensetningen av nemnda for hver enkelt sak.

Energiklagenemnda bistås av Klagenemndssekretariatet (KNSE) i Bergen, som er administrativt underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Nærmere regler om organiseringen av og saksbehandlingen i Energiklagenemnda fastsettes i egen forskrift.

Energiklagenemnda skal behandle saker som krever god innsikt i energirett og økonomiske analyser. Nemnda skal fatte vedtak på grunnlag av rett faktisk grunnlag og gjeldende rettsregler. Nemnda vil også behandle saker om ileggelse av overtredelsesgebyr. På grunn av nemndas uavhengighet forutsettes det at ansatte i NVE eller Olje- og energidepartementet ikke kan være medlemmer.

Lederen og medlemmene i Energiklagenemnda tiltrer ved behov, og er ikke fulltidsansatte. Medlemmene oppnevnes for en periode på fire år med mulighet til gjenoppnevning. Lederen av Energiklagenemnda oppnevnes i et åremål på seks år, med mulighet til gjenoppnevning for en ny periode. Medlemmene i nemnda må ha juridisk embetseksamen, mastergrad i rettsvitenskap eller mastergrad (eller tilsvarende) i økonomi. Erfaring fra saker eller utredninger innenfor kraftmarkedet og relevant EØS-rett vektlegges, samt øvrig erfaring fra det reguleringsrettslige området. I tillegg vil personlig egnethet vektlegges.