mast
Illustrasjonsfoto.

Styret i Statnett har besluttet å holde tariffsatsen for forbruk på samme nivå som for 2019 og dermed uendret for 2020.

Samtidig opprettholdes vurderingen om at nytten av stort og stabilt forbruk reduseres over tid, og at den varslede nedtrappingen av rabatt ved fjorårets tariffastsettelse fortsetter, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Det forventede investeringsnivået fremover, kombinert med handelsinntekter fra forbindelser i Norge og med naboland, gjør det mulig å beholde tariffen allerede for 2020 på 393 kroner/kW, det samme som i 2019. Dette er i tråd med Statnetts mål om å flate ut kostnadene for sluttbrukere, og det er mulig takket være kostnadsreduksjoner, lavere finansieringskostnader og en optimalisering av investeringsporteføljen, ifølge Statnett.

Ut fra utviklingen i kraftsystemet opprettholder Statnett vurderingen om at nytten av stabilt forbruk blir mindre over tid. Det er derfor besluttet at begrensingen på hvor stor rabatt denne gruppen kan oppnå, settes til 60 prosent for 2020.

Dette innebærer 15 prosentpoeng reduksjon i den maksimale rabatten for slikt forbruk fra 2019 og er i tråd med det som tidligere er signalisert. Det er også gjort noen mindre justeringer i produsenttariffen.

Samtidig varsler Statnett at de vil jobbe videre med en langsiktig og helhetlig tariffmodell som sikrer forutsigbarhet i fremtidens kraftsystem. Det tas sikte på at denne skal være klar i løpet av første halvår 2020.