Styret i Statnett har gitt grønt lys for milliardinvestering i tre nye prosjekter i sentralnettet, her illustrert med den nåværende linjeforbindelsen mellom Hamang i Bærum og Smestad i Oslo. Foto: Statnett

Styret i Statnett har fattet investeringsbeslutning for prosjektene Kvandal-Kanstadbotn, Hamang og Samnanger transformatorstasjoner.

Ett av prosjektene det nå er besluttet at skal bygges, er en ny 132 kV kraftledning mellom Kvandal i Narvik kommune og Kanstadbotn i Lødingen kommune, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Kraftledningen Kvandal-Kanstadbotn er 74 kilometer lang og skal i all hovedsak følge eksisterende trasé. Sjøkabelen over Tjeldsundet ble byttet ut i 2015, og det er nå luftledningsstrekket av forbindelsen som skal fornyes. Prosjektet vil være det første som tar i bruk komposittmaster på 132 kV over en lengre strekning. Konsesjonssøknaden ligger nå til behandling hos NVE. Prosjektet har en estimert kostnad på 420-470 millioner kroner.

Å fornye Hamang transformatorstasjon i Bærum kommune er ifølge Statnett viktig for å sikre strømforsyningen til Oslo og Akershus. Stasjonen inngår i Statnetts overordnede plan om å forsterke hovedstrømnettet i Stor-Oslo.

OED ga i 2014 Statnett konsesjon for å bygge et kompakt stasjonsanlegg på Hamang. Den nye stasjonen er planlagt ferdig tidligst i 2023 og er beregnet å koste 760-850 millioner kroner. 

Samnanger stasjon i Hordaland danner et knutepunkt i transmisjonsnettet med forbindelser som går nord-sør og øst-vest i Norge. Den eksisterende 300 kV transformatoren i Samnanger er i dag fullt utnyttet. Tilknytning av ny kraftproduksjon til ledningsnettet krever derfor økt transformatorkapasitet, ifølge Statnett.

Statnett fikk konsesjon fra NVE i 2018. Byggestart er planlagt i 2020 med ferdigstillelse året etter. Prosjektet er estimert til å koste 100-110 millioner kroner.