-Vi er ikke fornøyd med tempoet i gjennomføringen av 10 TWh energieffektivisering i bygg innen 2030, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo. Foto: Nelfo

Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.

I statsbudsjettet henviser Regjeringen til at Norge skal gjennomføre EUs bygningsenergidirektiv (2010) og energieffektiviseringsdirektiv (2012).

Disse direktivene krever at det etableres mange nye virkemidler for energieffektivisering. Blant annet må det etableres krav til energiytelse i tekniske installasjoner, utvidede krav til energivurderinger av tekniske anlegg, og større bedrifter må gjennomføre periodiske energirevisjoner og identifisere lønnsomme tiltak for energieffektivisering.

Regjeringen viser også til at energieffektiviseringsdirektivet krever at det skal etableres en langsiktig nasjonal strategi for rehabilitering av bygg. Strategien skal oppdateres hvert tredje år og inkluderer beregninger av forventet energisparing. Det er denne planen som til syvende og sist vil svare fullt ut på Stortingsvedtaket fra 2016, hevder regjeringen.

– Vi hadde håpet at regjeringen var mer fremoverlent i gjennomføringen av 10 TWh-målet, et mål som tross alt er nedfelt i deres egen politiske plattform. Når det er sagt, er vi positive til at søkelyset på energieffektive installasjoner skal skjerpes, samt at vi kan se frem til en god og gjennomarbeidet strategi for energieffektivisering. Vi setter nå vår lit til at Stortingets behandling av statsbudsjettet skal bidra til at strategien kommer på plass så raskt som overhodet mulig, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo, i en pressemelding.