I et høringssvar protesterer organisasjonen Fiskebåt mot etablering av havvindanlegg i flere foreslåtte områder. Foto: Petter Hepsø, Norges Sildesalgslag.

Organisasjonen Fiskebåt mener OED bryter med Stortingets intensjoner om det åpnes for havvindutbygging på flere foreslåtte områder.

Fiskebåt mener at Olje- og energidepartementet (OED) bryter med Stortingets intensjoner Stortinget om sameksistens mellom næringer når departementet foreslår å åpne for områdene Sandskallen. Sørøya Nord og Utsira Nord til havbasert vindkraft, ifølge en pressemelding fra Fiskebåt.

I et høirngssvar til departementet påpekes det blant annet at det er problematisk at det legges opp til å etablere vindkraftanlegg tett inntil viktige gyte- og fiskeområder.

Videre skriver Fiskebåt at når Stortinget utarbeidet lovteksten til Havenergiloven, ble det lagt avgjørende vekt på at en satsing på havenergi skulle la seg forene med god sameksistens med fiskeriinteressene langs kysten. Det fremheves også at det er lite kunnskap om de biologiske konsekvensene av vindkraftanlegg på havet, og hvilke følger slike etableringer gir.

Fiskebåt viser i høringsnotatet til at etablering av vindkraftanlegg kan føre til endrede farleder og økt skipstrafikk gjennom viktige fiskeområder, noe som kan medføre økt risiko for sammenstøt mellom fiskefartøy og øvrig skipstrafikk.

Fiskebåt påpeker dessuten på at etablering av vindkraftanlegg ved fiskefelt vil utgjøre en økt risiko for at fiskefartøy kan drifte inn i vindkraftanlegget, ved for eksempel brann eller motorstans om bord i fiskefartøyet.