De nærmeste fem årene vil fornybartilgangene i verden øke med 50 prosent. Solkraft vil utgjøre 60 prosent av veksten, spår IEA. Foto: IEA

De nærmeste fem årene ligger det til rette for at fornybarproduksjonen i verden kan øke med 50 prosent. Av dette står solkraft for 60 prosent, ifølge IEA.

Det er IEA (Det internasjonale energibyrået) som i sin markedsrapport for fornybar energi 2019 fremholder en slik utvikling. Det angis en økning på 1 200 GW, tilsvarende den nåværende produksjonskapasiteten for kraft i USA, ifølge en pressemelding fra byrået.

Det er kostnadsreduksjoner og samordnet politisk innsats som er drivkraften i denne utviklingen, og det anslås at andelen av fornybar kraftproduksjon fra 2019 til 2024 vil stige fra 24 prosent til 30 prosent. Dette er imidlertid godt under hva som må til for å nå de globale målene for bærekraftig utvikling.

– Fornybar energi er allerede verdens nest største strømkilde, men det er nødvendig med mye mer om vi skal nå langsiktige mål om klima, luftkvalitet og fornybare energitilganger, sier dr. Faith Birol, administrerende direktør i IEA.

For å komme videre i fornybarutviklingen må utforinger knyttet til politikk, investeringsrisiko og systemintegrasjon av vind- og solkraft løses på formålstjenlige måter, fremgår det av rapporten.

Når det gjelder solkraft peker rapporten på at det meste av veksten vil komme i det profesjonelle markedet. Eller mer presist, i kommersielle og industrielle anvendelser, selv om det er forventet at solkraftanlegg i privatmarkedet vil nærme seg 100 millioner anlegg på globalt nivå i 2024. Slik det ligger an nå, er det Australia, Belgia, California, Nederland og Østerrike som leder an i denne utviklingen.

Ifølge rapporten er det ventet at biodrivstoff i transport vil øke med 25 prosent i løpet av de neste fem årene. Det meste av veksten vil komme i Asia, spesielt Kina, primært som følge av bekymring knyttet til tilstrekkelig tilgang på energi og bekymring for luftforurensning. Til tross for rask vekst i markedet for elektriske kjøretøyer ventes fornybar elektrisitet bare å utgjøre en tidel av fornybar energiforbruk i transport i 2024.