Elektrisk lading på land og sjø skyter fart. Nå er det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet. Illustrasjonsfoto: Lyse

Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.

Antall ladepunkt for elektriske biler økte fra 7.701 i 2016 til 10.865 ved utgangen av 2018. En kartlegging foretatt av Kystverket i april 2019 viser at det var etablert i alt 92 landstrømanlegg med elektrisk spenning på minimum 400 volt i havner fra nord til sør i landet, ifølge en pressemelding fra SSB.

Elbiler har tilgang til ladestasjoner i de fleste kommuner. I snitt deler 18 elbiler hvert allment tilgjengelig ladepunkt. Ved utgangen av 2018 var det registrert litt over 195 000 elektriske personbiler. I tillegg kommer rundt 190 000 hybridbiler som også har behov for lading, ifølge pressemeldingen.

Allment tilgjengelig ladestasjoner finnes, med noen få unntak, over hele landet. I 2018 var det registrert 40 400 elektriske biler i Akershus, og tilsvarende 36 200 i Oslo og snaut 29 600 i Hordaland. Desidert færrest er det i Finnmark med 280, opplyser SSB i pressemeldingen.

Arbeidet med å elektrifisere sjøgående transport skyter fart. Innfasing av elektrisk drevne ferger er en sentral del av arbeidet med å nå Regjeringens mål om fossilfri kollektivtransport innen 2025 og halvering av utslippene fra innenriks skipsfart innen 2030, skriver SSB.

I alt er det rundt 140 fergesamband i Norge i dag. 17 av disse er riksveifergesamband administrert av Statens vegvesen. De resterende er  fylkeskommunale- og kommunale samband. I tillegg kommer rundt 100 fylkeskommunale hurtigbåtsamband, og et omtrent tilsvarende antall kommunale ruter trafikkert med mindre båter.