I sitt høringssvar på forslag om fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova ber LO om at verdiskapningen for samfunnet trer tydelige fram. Illustrasjonsfoto: Ole Jørgen Bratland/Statoil

LO mener at det mangler en tydelig stadfesting av at vindenergi til havs eies av folket, slik at det kommer hele samfunnet til gode.

LO påpeker dette i sitt høringssvar på forslag om åpning av område for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova. Forskriften og loven bør utformes slik at forventningene til at samfunnet skal kunne ta del i den framtidige verdiskapningen i energiproduksjon i havet kommer tydelig fram, ifølge høringsuttalelsen.

Videre heter det i uttalelsen at det tydelige behovet for aktiv statlig satsing og støtte gir forventninger til at det bidrar til verdiskapninger og arbeidsplasser i Norge. Dersom utbyggerne ikke ser dette perspektivet og leverer på disse forventningene, vil ikke den nødvendige aktive støtten og satsingen få legitimitet i befolkningen, ifølge LO.

LO påpeker at det vil gå mange år før havenergi er tilstrekkelig utviklet teknologisk til at det er relevant, men mener samtidig at prinsippet om at samfunnet skal høste av verdiskapningen bør etableres nå. Satsene for en slik skattlegging kan settes til null, med en forutsigbar periode for hvor lenge og når det vil bli vurdert på nytt.

LO mener departementet bør vurdere om en lisensstruktur og operatørskap, slik vi kjenner den fra petroleum, kan være egnet for fornybar energiproduksjon til havs. En slik struktur kan bidra til at store og små aktører kan delta i utviklingen og bidra til et mangfold i lisensen/konsesjonen, men at det fremdeles er slik at vindkraft til havs er et område som krever subsidier for at den skal realiseres.

I høringsuttalelsen fremhever LO at gjennom en ambisiøs satsing kan satsing på teknologiutvikling og næringsrettede utviklingsprosjekter i offshore vind bli et eksempel på hvordan klimautfordringene kan gi grunnlag for langsiktig utvikling og verdiskaping i norsk industri.

LO støtter departementet i at det settes en tidsfrist for en detaljplan etter at konsesjon er gitt og at anlegget må bygges innen tre år etter godkjent detaljplan. Om utbygging ikke realiseres innen seks år bør området, avhengig av behandlingstiden i departementet, tilbakeleveres, ifølge LO.