vindpark
Illustrasjonsfoto: NVE

NVE har vedtatt å utsette anleggsstart for Haram vindkraftverk inntil klagebehandlingen er avgjort.

NVE ga i 2008 konsesjon til bygging av vindparken. Etter klagebehandling er dette senere stadfestet av OED. Nå velger NVE å utsette iverksettelse av vedtak og godkjenning av detaljplan og miljø- og anleggsplan (MTA). Bakgrunnen er blant annet klager fra Haram kommune, aksjonsgruppa «Nei til vindkraftverk på Haram» og flere enkeltpersoner, ifølge en pressemelding fra NVE.

Utsatt iverksetting er et unntak fra hovedregelen om at et vedtak kan iverksettes umiddelbart selv om det er påklaget. Beslutning om utsatt iverksetting gjelder derfor i spesielle tilfeller, og det er dette NVE legger til grunn for å utsette anleggsstart for Haram vindkraftverk inntil klagene er avklart.

Harm kommune har i sin klage merknader knyttet til at den planlagte adkomstveien er endret fra den opprinnelige konsesjonen i 2008, og at de mener den bør konsekvensutredes på grunn av geologiske forhold og rasfare. Det fremkommer også at adkomstveien er planlagt bygget i særlig utfordrende og brattlendt terreng.

NVE slutter seg til kommunens merknader om at adkomstveien, med tilhørende skjæringer og fyllinger, vil endre virkninger sammenlignet med det som lå til grunn for konsesjonsvedtaket fra 2008, og som OED stadfestet i 2009. NVE har derfor besluttet at vedtaket om detaljplan/MTA for Haram vindkraftverk ikke skal iverksettes før klagene er endelig avgjort av OED.