Ordfører i Flekkefjord, Torbjørn Klungland, sto for den offisielle åpningen av overvåkingsutstyret som er utviklet for å overvåke lakse- og sjørettebestanden i Kvina. Foto: Sira-Kvina kraftselskap

Sira-Kvina kraftselskap har installert nyutviklet videoteknologi for å overvåke laks- og sjørettbestanden i elven Kvina.

På en enkel måte bidrar dette til å telle oppvandrende laks og sjørrett i vassdraget, samtidig som det gir muligheter for å klassifisere anadrom fisk etter art, vekt og størrelse. Dette er viktig informasjon for å overvåke bestandsutviklingen i elven, ifølge en melding på hjemmesiden til Sira-Kvina.

Sira-Kvina kraftselskap har i løpet av en femårsperiode investert kraftig i miljøforbedringer på lakseførende strekning i Siravassdraget. Tiltakene begynner nå å virke. Det har vært en betydelig oppvandring av gytefisk de siste to år i vassdraget. På grunn av forbedret vannkvalitet ser det nå ifølge meldingen ut til at en kan få gang på smoltproduksjonen i vassdraget.

Videoovervåking er ikke noe nytt i laksevassdrag. Måten det gjennomføres på er imidlertid både arbeidskrevende, kostbar og lite brukervennlig. Det krever en gjennomgang av videofiler i etterkant. Det nye er anvendelse av sanntid og filming kun når det er fisk i bevegelse. Video går rett ut på nettet, og det gir automatisk direkte statistikkrapporter på det som vandrer forbi, ifølge meldingen.

Den nye videoteknologien er utviklet i samarbeid med iTecSolutions.