Øistein Schmidt Galaaen (t.v.) og Øyvind Isachsen i Norwea, etter en tur i Olje- og energidepartementet. Arkivfoto: Øyvind Lie

Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.

– Vi er hjertens enige i at man må se vindkraftpolitikken i sammenheng med skatt og lokal kompensasjon, sier direktør Øistein Schmidt Galaaen i vindkraftforeningen Norwea til Energiteknikk.

Effektavgift

I et brev NVE har sendt over til OED, skriver direkttoratet at det bør vurderes å innføre skatte- og avgiftsregler som sikrer høyere inntekter nasjonalt og lokalt fra produksjon av vindkraft på land i Norge.

«Særlig er det tunge argumenter for å innføre en naturavgift. Avgiften bør ha en enkelt håndterbar innretning, for eksempel i form av en arealavgift eller en effektavgift. En slik avgift vil i større grad stille utbygger over for de samlede samfunnsmessige kostnadene ved utbygging. Avgiften vil virke som et supplement til de vurderingene av miljøvirkninger som også i dag gjøres i konsesjonsprosessen. Samtidig vil en slik avgift sikre større inntekter fra vindkraft til felleskapet», skriver NVE.

Galaaen mener det er gode grunner til at det bør ligge mer igjen i lokalsamfunnet.

– Naturressursskatt, som NVE nevner, er et eksempel på en ryddig og forutsigbar måte å gjøre dette på, men handlingsrommet er større enn som så. Vi opplever at bransjen er konstruktiv og villig til å jobbe frem en god løsning her, understreker Galaaen.

Avhenger av utformingen

Nå det gjelder spesifikke areal- og miljøavgifter, mener Galaaen at det avhenger av om utformingen virker etter hensikten. Han påpeker at NVE allerede har målrettede tiltak som krav til avbøtende tiltak, håndtering av løsmasser og pålegg om veitraseer, som bidrar til at også miljøinngrep får en faktisk kostnad i kroner og ører.

For det andre, legger han til, er det metodisk krevende på generelt grunnlag å pålegge avgifter slik at de reflekterer miljøkostnaden på rett måte i et konkret prosjekt, men Norwea bidrar gjerne også i diskusjonen om en slik avgiftsmodell, understreker Galaaen.