Enova er opptatt av å bidra til å senke effektbelastningen i kraftnettet. Foto: Tore Halvorsen

For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.

Enova foreslår at dagens energikarakter og oppvarmingskarakter utgår og erstattes av et energimerke som er basert på en vektet sum av energipoeng og effektpoeng.

«Enova anbefaler at effektbelastning inkluderes i energimerkeordningen. Dette primært for å motivere til utnyttelse av fleksibiliteten i byggene, slik at behovet for kostbare investeringer i eksisterende infrastruktur begrenses når øvrige sektorer skal elektrifiseres. Enova anbefaler at det er elektrisk effektbelastning som inngår i beregningen av energimerket», skriver Enova i en rapport som Energiteknikk har sett.

På bakgrunn av dette foreslår Enova et forbedret energimerke, der det forenkles til én skala der farge er koblet til bokstav.

Vekting av effekt

Enova anbefaler en beregningsmodell hvor energi og elektrisk effekt beregnes hver for seg og gis en poengscore fra 0 til 100.

«Hvor stor grad energi og elektrisk effekt skal vektes, bør besluttes av energimyndighetene», skriver Enova i rapporten, som heter «Forprosjekt. Ny energimerkeordning», og som skal presenteres på Enova-konferansen i neste uke.

Effektpoengene er basert på byggets beregnede effektbelastning på el-nettet. Poengscoren baseres på beregnet maksimalt effektbehov ved dimensjonerende utetemperatur DUT, i tidspunkter på døgnet med høy belastning på el-nettet.

Alternative energivarer til elektrisitet, som fjernvarme og bioenergi, belønnes, ifølge rapporten. Det vil også tiltak som reduserer elektrisk effektuttak (effektstyring /maksimalvokter, sone-/tidsstyring av varmesystem, justering av ventilasjonsmengder, tidsforsinkelse på varmtvannsbereder og husholdningsapparater, energilagring i batterier, termisk lagring, etc.)

Enova foreslår at systemgrensen for oppvarmningssystemet, beregnet levert energi, beholdes.

Energimerket forstås ikke

Dagens energimerke består av en energikarakter på en skala fra A til G og en oppvarmingskarakter på en fargeskala fra grønn til rød.

Markedsundersøkelsene er imidlertid ifølge Enovas rapport «entydige i at dagens energimerke i liten grad forstås», går det fram i rapporten.

Samtidig har oppvarmingskarakteren ifølge Enova «i stor grad mistet relevansen» etter innføring av forbud mot oljefyring, ifølge rapporten.

Interesse og nysgjerrighet

Enova foreslår å bruke et gjenkjennelig merke, basert på bruken av energimerke i andre sammenhenger.

Videre vil Envoa forbedre energiattesten ved å forenkle den, slik at flere vil lese og forstå den.

«Enova legger til grunn at energiattesten skal skape interesse og nysgjerrighet, slik at mange går inn på den digitale plattformen etter å ha lest energiattesten», skriver Enova i sin rapport.

Flere boliger sammen

Enova mener at nytten av energimerkeordningen vil øke hvis energimerket blir en del av vurderingen når finansieringsbetingelser bestemmes for privatpersoner og næringslivet.

«Enova foreslår derfor at informasjon som ikke er omfattet av personvern skal kunne gjøres tilgjengelig, eksempelvis på en digital plattform».

Enova mener videre at det vil styrke ordningen dersom flerbolighus merkes under ett med unntak for småhus som for eksempel to- og firemannsboliger. Dette fordi det i hovedsak er styrene i boligsameier som beslutter tiltak som endrer bygningens energitilstand.

Klart om et år

ifølge rapporten bør en ny energimerkeordning gjelde allerede fra 1. januar 2021.

– Det er viktig å understreke at dette er et forprosjekt. Vi kan derfor ikke si så mye om hva eventuelle endringer dette vil medføre for energimerkeordningen. Slik som vi ser det, er det primære målet å utvikle interesse og større forståelse for energitilstanden i bygninger ved å gjøre informasjonen om dette mer brukervennlig. Dessuten er det et ønske fra finansnæringen å legge bedre til rette for grønn finansiering av bygninger, sier seniorrådgiver Tor Brekke i Enova til Energiteknikk.

Enova planlegger å gå mer i dybden om energimerkeordningen under Enovakonferansen, som gjennomføres i Trondheim 28. og 29. januar i neste uke.