I en undersøkelse utført av Sintef er det lite som tyder på utenlandsk innblanding i den norske vindkraftdebatten. Foto: Tore Halvorsen.

Det er ingen klare spor av utenlandsk påvirkning av vindkraftdebatten. Det er SINTEF som slår dette fast i en rapport etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Rapporten beskriver en systematisk undersøkelse av mulige målrettede informasjonspåvirkningsforsøk fra utenlandske aktører på ulike digitale plattformer i forbindelse med det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september 2019, ifølge rapporten.

Undersøkelsen er basert på kvantitativ og kvalitativ analyse av innsamlede data fra et utvalg av åpne Facebook-sider, Twitter, tradisjonelle medier og alternative medier. Det er ikke funnet klare tegn på utenlandsk påvirkning, selv om debattklimaet på mange måter ligger til rette for aktører med slike intensjoner, ifølge rapporten.

Deltar i skjulte fora

Det er imidlertid påvist at aktører som tilsynelatende er norske brukere fra datamaterialet i rapporten også deltar i mer skjulte og ytterliggående fora på nettet, og at noen av disse inngår i nettverk som systematisk overfører innhold fra ytterliggående nettsteder. Disse aktørene modererer bevisst sin språkbruk når de poster på medier som når ut til en bredere offentlighet, og forsøker å kamuflere denne type aktivitet.

Dette illustrerer at det kan være særs vanskelig å skille utenlandsk påvirkning fra annen mistenkelig virksomhet på nettet. Selv om det ikke er påvist påvirkning i det begrensede materialet vi har undersøkt, er det nødvendig med mer forskningsbasert kunnskap på dette viktige området. Det er utviklet et metodegrunnlag som bør utvikles med tanke på fremtidige valg og behandling av større mengder data, fremgår det av rapporten.

Rapporten har analysert økt polarisering og politisk konfliktnivå: Særlig aktuelle tema er konflikt om bompenger, innvandring, klima og vindkraft. Ofte gjøres dette ved støtte til grupper på begge sider som er i konflikt, og det kan også involvere bruk av mellommenn/proxies.

Flytende overganger

I et ytringsfrihetsperspektiv er det vanskelig å skille informasjonspåvirkning generelt fra uønsket og illegitim informasjonspåvirkning. Det kan også være flytende overganger knyttet til falske nyheter og ikke-falske nyheter, ifølge rapporten.

Det er relevant med aktive mottiltak for å avskrekke aktuelle aktører. Det mest aktuelle tiltaket er advarsler fra norske myndigheter om at påvirkning vil bli overvåket og eksponert. Dette innebærer at man offentlig går ut og informerer om at man analyserer og overvåker mulige påvirkningsforsøk, og advarer om at man vil eksponere eventuelle forsøk, slås det fast i rapporten.

Prosjektet har ikke kunnet påvise desinformasjon eller informasjonspåvirkning. Det foreligger likevel indikasjoner som ikke lar seg utforske nærmere i forbindelse med identifiserte nettverk som sprer informasjon, samt at det foreligger mønstre i nettdebatten som kan utnyttes dersom noen har intensjoner om å påvirke.

Det var nettstedet enerwe som først omtalte Sintef-rapporten.