Venstre foreslår å koble havvind til den planlagte NorthConnect-kabelen til Skottland. Prosjektet selv vil bygge kabelen som planlagt, og så vurdere påkoblng senere, hvis det blir lønnsomt. Illustrasjonsfoto: Lars Horn

Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.

Venstre vil se nye utenlandskabler i sammenheng med planene om utbygging av havvind og elektrifisering av sokkelen.

– Dette må ikke bare handle om en eksportmulighet for noen kraftselskaper, sier stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) til E24

Tiårsperspektiv

Northconnect skal gå omtrent rett gjennom det foreslåtte havvind-området Utsira Nord.

– Det er interessant å få utredet hvordan en slik tilknytning av havvind teknisk kan løses, og om det faktisk er mulig, sier han.

Han advarer mot forhastede beslutninger. 

– Jeg tenker at dette ikke er noe vi greier å realisere på et år eller to, som har vært Northconnects horisont. Vi må tenke i et tiårsperspektiv her, og ha et industrielt fokus, sier Kjenseth til E24.

Hårete forutsetninger

Energiteknikk har tidligere omtalt et lignende forslag, som NorthConnect avviste, ved å vise til at det rent teknisk ikke vil være hensiktsmessig for nye kraftanlegg å være direkte koblet til en bestemt utenlandskabel.

NorthConnect er ikke like avvisende til Kjenseths innspill.

«Dersom NorthConnect får konsesjon og blir bygget i tråd med våre planer, vil det være mulig å knytte offshore vindparker til NorthConnect på et senere tidspunkt, forutsatt at teknologien er ferdig utviklet og at kostnadene er akseptable», fremholder kommunikasjonssjef Lars Nermoen i NorthConnect overfor Energiteknikk.

«Teknologisk krevende»

I og med at NorthConnect vil gå gjennom Utsirahøyden, et område utpekt for utbygging av offshore vindkraft «kan det virke naturlig å undersøke muligheten for tilkobling til NorthConnect via en plattform», skriver Nermoen.

«Vår vurdering er imidlertid at dette er teknologisk krevende fordi vi i dag ikke har utstyr for så høye spenningsnivåer som er tilstrekkelig utviklet for anvendelse offshore. Det vil antakelig ta lang tid før kvalifiserte løsninger kan tilbys i markedet», skriver Nermoen.

Milliardinvesteringer

Han fremholder at etablering av tilkoblingsplattform vil kreve milliardinvesteringer i plattform, transformator og koblingsutstyr.

«Utsirahøyden ligger på dypt vann, relativt nært land slik at direkte vekselstrømforbindelser fra land sannsynligvis vil være den mest kostnadseffektive løsningen. Dette er i prinsippet samme løsningen for strømforsyninger som benyttes på eksisterende plattformer relativt nært land, for eksempel Troll, Gjøa, Goliat og Martin Linge», skriver Nermoen. 

Utenlandskabler fra Norge bygges derimot med med likestrøm på grunn av de store avstandene. 

Britisk revudering

Nermoen viser til at NorthConnect har jobbet med å utvikle prosjektet siden 2011, og at de har fått konsesjon på britisk side.

«Vesentlige endringer i konseptet på et sent tidspunkt vil forlenge prosessen betydelig. En slik endring kan medføre at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt. Vi er derfor opptatt av at vi ikke endrer konseptet til NorthConnect nå», advarer Nermoen.

«Slik vi ser det vil det være mulig å bygge NorthConnect som planlagt, og så knytte kabelen opp mot offshore vindparker på et senere tidspunkt forutsatt at teknologien er tilgjengelig og kostnadene er akseptable», skriver Nermoen.