Foreslåtte endringer i lovverket kan medføre inndragning av ulovlig utbytte fra lovbrytere. Foto: Forbrukerrådet

Brudd på regler kan koste dyrt for landets energiselskaper. Nå kan det ikke bare ilegges gebyr, men inndragning av økonomisk gevinst.

Dette er et sentralt punkt i det forslaget som OED nå har sendt på høringen. Det dreier seg om endringer knyttet til vassdragsreguleringsloven, vassressursloven, energiloven, lov om elsertifikater og havenergilova, ifølge høringsbrevet fra OED.

Det er etter gjeldende regler hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd disse lovene. Nå skjerpes regelverket, ved at det åpnes for inndragning av ulovlig utbytte ved overtredelse av de samme lovene. Formålet med denne type reaksjon er ikke å straffe overtrederen, men en mer effektiv håndhevelse på energi og vassdragsområdet, ifølge høringsbrevet.

Videre heter det at de verdier regelverket skal beskytte, blir bedre ivaretatt. For næringsaktører vil økt etterlevelse også ha en positiv effekt ved at det reageres overfor konkurrerende virksomheter som bryter regelverket.

Videre foreslår departementet flere mindre endringer knyttet til reaksjonene overtredelsesgebyr, straff og tvangsmulkt.