Etter klage har OED halvert ilagt overtredelsesgebyr til Hålogaland Kraft Nett. Foto: Hålogaland Kraft

OED halverer overtredelsesgebyret Hålogaland Kraft Nett ble ilagt av NVE for brudd på nøytralitetsplikten.

Olje- og energidepartementet har halvert overtredelsesgebyret som NVE ila  Hålogaland Kraft Nett (HKN), fra 500 000 kroner til 250 000 kroner. Gebyret ble ilagt som følge av NVEs vurdering om at HKN har brutt nøytralitetsplikten ved å håndtere informasjon på en måte som gjorde at integrert kraftleverandør kunne få konkurransefortrinn.

HKN bestrider ikke det faktiske forhold, men anførte i sin klage at hendelsen NVE har lagt til grunn for størrelsen på gebyret ikke står i forhold til skadevirkningene. NVE mente det sentrale ved overtredelsen er at HKN via Evenes Kraftforsynings (EK) nettside publiserte en direkte lenke til Hålogaland Kraft Kunde (HKK), som er HKNs søsterselskap for kraftomsetning.

Hendelsen fant sted under gjennomføring av en fusjonsprosess mellom Hålogaland Kraft (HK) og Evenes Kraftforsyning (EK), som inkluderte samtlige av selskapets virksomhetsområder.

Ved overtagelsen hadde EK en eldre nettside som ikke var klassifisert etter nøytralitetsreglene, og siden inneholdt informasjon om hele selskapet, både kraftsalg og nett. HKN mener at linken som ble publisert til www.hlk.no ikke var en bevisst handling for å oppnå fordeler, men i kategorien uoppmerksomhet og manglende bevissthet på skillet mellom nett og kunderettet virksomhet av en tidligere ansatt i EK, da nettsiden til EK i utgangspunktet ikke hadde korrekt skille.

Departementet er enig med NVE i at det som utgangspunkt er tilstrekkelig at det kunne vært oppnådd en fordel med overtredelsen. Departementet er videre enig med NVE i at dokumentasjonen som er fremlagt av HKN, ikke viser om kunders valg av kraftleverandør har blitt påvirket.

«Etter departementets oppfatning må det likevel tas i betraktning at den potensielle fordelen synes å være beskjeden», skriver OED i sin avgjørelse, som Energiteknikk har sett.