Monica Havskjold, avdelingsleder for energi, miljø og teknikk i Erichsen & Horgen, la onsdag fram en rapport om fordelene med vannbåren varme i energiforsyningen. Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Mens fordelene den gir for kraftsystemet ikke kommer fram, ifølge ny rapport.

Dersom oppvarming skjer med vannbåren varme eller andre energikilder enn direkte elektrisitet vil det frigjøre effektkapasitet i strømnettet, var hovedpoenget i en rapport om fleksibel oppvarming som konsulentselskapet Erichsen & Horgen har utført for Norsk Fjernvarme. Rapporten ble presentert på et frokostmøte onsdag.

Rapporten påpeker at etablering av oppvarmingsløsning i nye bygg er infrastruktur som har lang levetid, og som det er krevende å skifte ut. Helelektriske løsninger for romoppvarming, inkludert baderom, vil gjøre det svært vanskelig for forbrukere å tilpasse seg endringer i strømprisen fordi de ikke kan skifte til andre varmeløsninger.

Overdrevne kostnadsanslag

I en del presseoppslag er det fremkommet at etablering av fjernvarme i leiligheter kan innebære en merkostnad på 100 000 kroner. Direktoratet for byggkvalitets egne beregninger anslår merkostnadene for en leilighet på 60 kvadratmeter for mellom 1000 og 10 000 kroner, opplyses det i rapporten fra Erichsen & Horgen.

– Det er ikke kostnadene for vannbåren varme som driver boligprisene. Sammenlignet med  markedsverdier på boligene mener vi denne merkostnaden er negilisjerbar, sa Monica Havskjold, avdelingsleder for energi, miljø og teknikk i Erichsen & Horgen, da hun la fram rapporten.

Mindre behov for nett

Av rapporten fremgår det at samfunnet vil spare like mye som det koster å investere i fjernvarme. Energifleksibel oppvarming vil medføre mindre behov for utbygging av nytt strømnett. Denne besparelsen tilsvarer omtrent kostnaden ved å investere i et anlegg for vannbåren varme.

Rapporten konkluderer med at den ledige kapasiteten som frigjøres i nettet vil kunne tas i bruk til lading av elbiler og andre kjøretøy, til ny industri eller den kan bidra til å unngå, eller utsette, behovet for investeringer i nytt nett.

Havskjold fortalte at det er beregnet at ny effekt i kraftnettet koster om lag 4.500 kroner per kilowatt å bygge.

– Investeringen gir stor samfunnsnytte, betydelige besparelser i strømnettet, frigjør effekt til andre formål og gir valgfrihet til boligeierne, sa hun, og påpekte at dette ikke kommer fram i regnestykkene som tidligere har vært presentert.