Kværner er ikke fornøyd med trasevalget for NorthConnect-kabelen, og frykter den kan ødelegge for aktiviteten til verftet på Stord (bildet). Foto: Kværner

Kværner er ikke tilfreds med de justeringer som er gjort i forbindelse med trasevalget for NorthConnect-kabelen. Nå ber konsernet NVE om ytterligere konsekvensutredning.

Problemet for Kværner er at kabelen skaper problemer for aktiviteten selskaper har i Sunnhordlandsbassenget. I mars 2018 skrev Kværner en høringssuttalelse om at de mente konsekvensutredningen var mangelfull på dette punktet.

NVE avviste imidlertid Kværners ønske om ytterligere konsekvensutredninger med henvisning til at det i møte mellom NorthConnect og Kværner er gjort nødvendige avklaringer.

Marginal justering

Kværner understreker i en ny høringsuttalelse, som Energiteknikk har sett, at sjøområdene rundt deres verft på Stord er et av virksomhetens viktigste konkurransefortrinn, og en vesentlig forutsetning for å kunne gjennomføre mange av de store prosjektene Kværner leverer. Selskapet understreker at det er viktig både for verdiskaping og sysselsetting.

I NVEs vurdering fremgår det at NorthConnect har justert kabeltraseen ved riggområdet til Kværner nær Digernessundet. Men Kværner kan ikke se at kabeltraseen faktisk har blitt justert.

«Dersom så er tilfelle, er justeringen så marginal at det ikke imøtekommer Kværners behov», skriver selskapet i sin nye høringsuttalelse, som Energiteknikk har sett, og ber om ytterligere konsekvensutredning.

«Kværner stiller seg også undrende til at NVE i sakshandsamingen ser ut til å legge til grunn at Kværners innvendinger er ivaretatt alene basert på informasjon fra NorthConnect og uten at dette har blitt direkte avklart med Kværner», skriver selskapet.  

Flytende havvind

Kværner fremhever også at utviklingen i markedet går i retning av flere flytende installasjoner, som for eksempel flytende produksjonsskip og flytende havvindmøller. Både flytende havvind og flytende produksjonsskip er satsingsområder for Kværner, og Kværner gjør betydelige investeringer for å vinne denne type prosjekter, som for eksempelet et nytt kaianlegg til 370 millioner kroner.

«For Kværners vedkomende fremstår det fremdeles uvisst i hvilken grad sjøkabelen langs den planlagte traseen vil kunne ha negativ påvirkning for fremtidige muligheter til å gjennomføre oppankring, nedsetting av strukturer og andre store marineopersjoner. Det framstår også uvisst hvorvidt nye restriksjoner vil kunne medføre forsinkelser eller øke kostnader i framtidige prosjekt», skriver selskapet.