Med konsesjon gitt til Nevervatn kraftverk, og overføring av Kjølvikelva til Nevervatnet, ligger forholdene også til rette for økt produksjon i det eksisterende Røyrvatn kraftverk, også det eid av Indre Salten Energi. Foto: Indre Salten Energi.

OED har i dag gitt Nevervatn Kraft AS konsesjon til å bygge Nevervatnet kraftverk i Sørfold kommune i Nordland.

Konsesjonen omfatter også overføring av Kjølvikelva i Fauske kommune til Nevervatnet i Sørfold kommune. Overføringen og bygging av Nevervatnet kraftverk vil gi 23,4 GWh ny energiproduksjon, blant annet ved økt produksjon i eksisterende Røyrvatn kraftverk, ifølge en pressemelding fra OED.

Utbyggingen vil ha negative konsekvenser for reindrift, naturverdier, landskap og friluftsliv. Det er pålagt en rekke avbøtende vilkår for å redusere ulempene, blant annet slipp av minstevannføring i Kjølvikelva og restriksjoner på anleggsperioden av hensyn til reindrift, opplyses det i pressemeldingen.

Nevervatn Kraft AS er heleid av ISE Produksjon AS, som er et heleid datterselskap av Indre Salten Energi.