Stolpe
Foto: W. Carter/Wikimedia Commons
Foto: w.carter/Wikimedia_Commons

Av korona-pandemien.

  • Øyvind Lie

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har på nytt spurt nettselskapene om deres økonomiske situasjon under den pågående koronapandemien.

De fleste nettselskapene melder at de har god likviditet, og de ser ikke for seg at likviditeten skal bli anstrengt i løpet av de neste fire ukene, viser undersøkelsen.

På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært anstrengt likviditet og 5 er svært god, er gjennomsnittet 4,06. Dette er en svak reduksjon fra forrige undersøkelse hvor gjennomsnittet var 4,18. 

Redusert forbruk viktigst

De som har svart 3 eller lavere på spørsmålet om spørsmålet om likviditeten er god, ble bedt om å svare på spørsmål om årsakene til dette.

Investeringer i nettanlegg og redusert forbruk hos kundene er det som ser ut til å ha mest betydning. Deretter kommer kunder som ikke betaler nettleien i tide og lavere kraftpriser. Manglende innbetaling av gjennomfakturert nettleie ser ut til å ha minst betydning.

For vertikalt integrerte selskap med kraftproduksjon, har de lave kraftprisene innvirkning på likviditeten i selskapet direkte. For konsern med kraftproduksjon og nettvirksomhet påvirker de lave kraftprisene likviditeten i konsernet og som følge av dette også kapitaltilgang i nettselskapet.

Forventer god likviditet

De fleste mener at det ikke er veldig sannsynlig at likviditeten blir anstrengt i løpet av de neste fire ukene. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært lite sannsynlig og 5 er svært sannsynlig, er gjennomsnittet 1,97. Det er litt lavere enn forrige undersøkelse hvor gjennomsnittet var 2,12.

De fleste nettselskapene forventer at likviditeten blir god også i de neste fire ukene, men svarene tyder på at de forventer at den blir litt svekket. Den viktigste årsaken til dette er at forbruket blir vesentlig lavere enn forventet, deretter kommer betalingsutfordringer for kundene, skriver NVE.