Vindturbin
Foto: Statkraft

Sju klager på fire vedtak.

  • Øyvind Lie

NVE har oversendt til OED syv klager på fire vedtak om Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn i Nordland, som etter planen skal bli på 400 MW.

Klagene gjaldt vedtak om godkjenning av detaljplan, miljø-, transport- og anleggsplan og andre konsesjonsvilkår, vedtak om godkjenning av konsesjonsendring, vedtak om godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for nettilknytning og vedtak om ytterligere avbøtende tiltak av hensyn til reindriftens vårflytting 2020.

Klagerne mente blant annet at utbyggingsplanen vil medføre vesentlige negative virkninger for omgivelsene. Temaer som nevnes er visuelle virkninger, støy, naturmangfold, turisme og drikkevann.

Flere av de som klager, ber om at den gjeldende konsesjonen trekkes tilbake, og mener vilkårene for godkjenning av detaljplan/MTA ikke er oppfylt og dermed ikke kan godkjennes.

NVE finner imidlertid ingen grunn til å endre sitt vedtak.

«Etter vår vurdering gir ingen av klagene grunnlag for å gjøre om våre vedtak. Klagene oversendes derfor til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse», skriver direktoratet.