Klemetsrudanlegget
Avfallsanlegget på Klemetsrud sør i Oslo. Foto: Einar Aslaksen/Fortum Oslo Varme
Foto: Fortum Oslo Varme/Einar Aslaksen

Konsulent-rapport heller mot å droppe fangst på Klemetsrud i Oslo.

  • Øyvind Lie

Atkins og Oslo Economics har i dag levert den andre kvalitetssikringsrapporten (KS2) om CO2-fangst og -lagringsprosjektet.

Norcem vil bygge et fangstanlegg som kan fange om lag 400 000 tonn CO2 per år fra sementfabrikken i Brevik, mens Fortum Oslo Varme vil bygge et fangstanlegg som kan fange om lag 400 000 tonn CO2 per år fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud.

Equinor, Shell og Total vil lagre CO2-en under havbunnen.

25 milliarder

Ifølge rapporten forventes samlede investeringer for prosjektet forventes å ligge mellom 12,9 og 17,1 milliarder 2021-kroner, avhengig av om det besluttes å investere i ett eller to fangstanlegg.

Tilhørende driftskostnader for ti års drift vil ligge mellom 5,7 og 8,0 milliarder kroner.

Tiltaket vurderes som «kostbart», med forventet kostnad på 25 milliarder 2021-kroner samlet for investering og drift i ti år av to fangstanlegg, transport med tre skip og lager med to brønner, inkludert eventuelle avviklingskostnader. Staten skal ta 80 prosent av regningen.

«Demonstrasjonsprosjektet kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt, gitt en ambisiøs klimapolitikk som gir CO2 -priser som er om lag ti ganger så høye som dagens kvotepriser. Det er stor usikkerhet på nyttesiden, og tiltaket kan derfor også vise seg å være betydelig ulønnsomt. Tredjepartsfinansiering er nødvendig for å sikre etterfølgende anlegg», heter det i rapporten.

Ett istedenfor to

«Det kan være best å realisere ett fangstprosjekt i stedet for to, fordi det gir større lagervolum tilgjengelig for andre fangstprosjekter, og fordi det reduserer kostnaden uten at læringseffektene nødvendigvis blir mye lavere. Norcems fangstanlegg synes å være å foretrekke fremfor FOVs, primært grunnet lavere livsløpskostnad», heter det videre.

Energiminister Tina Bru (H) har ikke konkludert hva hun vil gjøre med vurderingene i rapporten.

 – Vi jobber fortsatt med å ferdigstille alle delene av grunnlaget for beslutningen vi skal ta, slik at regjeringen kan ta stilling til prosjektet i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, sier hun i en melding på departementets nettside.

«Avgjørende med to anlegg»

Fortum Oslo Varme skriver i en pressemelding at det er «avgjørende med to karbonfangstanlegg for å lykkes», og at Fortums prosjekt kan være det første av mange CO2-fangstprosjekter på energigjenvinning av avfallsforbrenning.

– Skal Northern Lights lykkes med sitt transport- og lagringsprosjekt, vil kritisk mengde fanget COvære avgjørende for å lykkes industrielt. Ved å satse på to prosjekter vil man sikre robusthet i verdikjeden og eksport av norsk teknologi innen to like viktige industrier, sier CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås i Fortum Oslo Varme i meldingen.

– Norge deltar i et verdensmesterskap i grønn omstilling med alt det kan gi oss av arbeidsplasser, teknologisk forsprang og industriutvikling, men skal vi få ut det fulle potensialet er det viktig at vi satser på to karbonfangstanlegg fra starten av, sier Bjerkås.

Hun viser også til at «Klimakur 2030» trekker frem CCS fra avfallsforbrenning som et viktig tiltak i ikke-kvotepliktig sektor for at Norge skal nå sine klimamål.