Bildet er tatt under monteringen av den siste turbinen på Storheia vindpark på Fosen.
Foto: Fosen Vind

Vil ha turbinene på Storheia revet.

  • Øyvind Lie

Reineierne på Fosen fikk i en dom i Frostating lagmannsrett i juni 89,5 millioner kroner i erstatning for beiteområder som gikk tapt. Pengene skal brukes til å fore rein.

Nå anker de likevel dommen, for å få slått fast gyldigheten av å sette opp vindturbinene, melder NRK.

Ifølge reineierne ble det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til sameretten da konsesjonene ble gitt.

Lagmannsretten la i sin avgjørelse til grunn at både Storheia og Haraheia i praksis er gått tapt som senvinterbeiteområder. Området har vært viktige beiteområde for rein i flere hundre år.

Fosen reinbeiteområde mener at byggingen av vindturbinene er i strid med menneskerettsloven. Hvis Høyesterett gir medhold i dette, vil konsesjonen være ulovlig.

– Da må konsekvensene bli at de må ta anlegget ned og tilbakeføre området så godt det lar seg gjøre, sier reineiernes advokat Andreas Brønner til NRK.

Utbygger Fosen Vind anker også avgjørelsen.

– Vi mener at de negative virkningene av vindparken ikke er så omfattende som beskrevet i lagmannsretten, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Fosen Vind til NRK.

Fosen Vind mener dommen strider mot prinsippet om at erstatningen skal være begrenset til de faktiske økonomiske ulempene som tiltaket medfører.