– Jeg er glad for at vi i dag foreslår en skatteendring som tilfører kraftforetakene betydelig likviditet når de investerer. Det legger til rette for lønnsomme investeringer i norsk vannkraft, både i nye kraftverk og i opprustning og utvidelser av eksisterende kraftverk. Jeg mener dette vil bidra til å videreutvikle sektoren, og kan gjøre det enklere å gjennomføre lønnsomme investeringer i norske vassdrag, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i meldingen.

Forslaget anslås å gi et provenytap i 2021 på 800 millioner kroner. Selskapenes likviditetsforbedring vil være tilsvarende. Over tid skal omleggingen derimot være provenynøytral for staten, målt som nåverdi, fordi skattebetalingene vil øke i senere år.

Endringen skal kunne gjennomføres uten store administrative konsekvenser for de skattepliktige og Skatteetaten.