nedre røssåga
Nedre Røssåga kraftstasjon.
Foto: Statkraft

NVE anbefaler å formalisere Statkrafts selvpålagte begrensninger.

  • Øyvind Lie

De tre kommunene Hemnes, Hattfjelldal og Grane har gått sammen om å samle krav til miljøforbedrende tiltak i vann og vassdrag som påvirkes av reguleringene i Røssågavassdraget i Nordland.

På grunnlag av kravene har NVE gjennomført en revisjon av konsesjonsvilkårene for reguleringene.

Kraftverkene som omfattes av revisjonen er Øvre og Nedre Røssåga, med en samlet installert effekt på 530 MW og en samlet gjennomsnittlig årsproduksjon på over 3 TWh.

Hovedmagasinet er Røssvatnet, som er det tredje største reguleringsmagasinet i Norge i volum, med 2309 millioner m3 lagringskapasitet. Ved høyeste regulerte vannstand er Røssvatnet også Norges nest største innsjø, med et overflateareal på 218 km.

Effektkjøring

NVE anbefaler Olje- og energidepartementet at de gamle vilkårene blir erstattet med moderne vilkår, skriver NVE i en pressemelding.

Statkraft har allerede lenge praktisert minstevassføring i Nedre Røssåga på 30 m3/s og brukt regler som gjør at vannstanden ikke endrer seg for raskt, av hensyn til laks og sjøørret.

NVE mener denne praksisen har vært god. For å sikre at praksisen følges videre, anbefaler NVE at reglene tas inn i manøvreringsreglementet. Blant annet anbefaler NVE at det fastsettes begrensninger for effektkjøring for driftsvannføringer lavere enn 60 m3 /s.

NVE anbefaler også at det slippes sammenhengende høy vannføring over tre døgn i mai/juni av hensyn til smoltvandringen. For Stormyrbassenget anbefaler NVE at vannstanden holdes stabilt høy i hekkeperioden til fugl som hekker i strandsona.

Viktig fleksibilitet

For Røssvatnet vil restriksjoner for manøvreringen gå ut over reguleringsmulighetene, som er viktige for forsyningssikkerhet i regionen. Derfor anbefaler NVE ikke krav til sommervannstand eller andre magasinrestriksjoner i Røssvatn.

NVE anbefaler videre å pålegge Statkraft 150.000 kroner i året til et fond som skal brukes til gode tiltak for fisk, vilt og friluftsliv i kommunene.

Foreslåtte restriksjoner for vannføring og vannstand vil ifølge NVE ikke føre til krafttap sammenlignet med dagens praksis. Fleksibiliteten og regulerbarheten i systemet vil ifølge direktoratet «i liten grad bli påvirket».

Olje- og energidepartementet vil stå for den videre oppfølgingen av saken.