kjetil lund
Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.
Foto: NVE

– Skal vi lykkes med å drive nettet mer effektivt, må digitaliseringen gjøres i fellesskap.

  • Øyvind Lie

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har i dag sendt Olje- og energidepartementet (OED) forslag til forbedret driftskoordinering i kraftsystemet.

Prosessen ble satt i gang av OED i fjor vår. NVEs forslag er resultat av et forslag fra en ekspertgruppe og påfølgende høring.

Digitalisering

RME anbefaler at arbeidet med digitalisering vies økt oppmerksomhet, og at bransjen får klare føringer for fremdrift og innhold i arbeidet. Det anbefales at økt myndighetsinvolvering legger til rette for en koordinert satsing fra alle berørte aktører, slik at fremdriften i arbeidet øker.

– Skal vi lykkes med å drive nettet mer effektivt enn i dag, må vi i enda større grad legge til rette for at digitaliseringen gjøres i fellesskap med en samlet bransje, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en melding på NVEs nettside. 

RME anbefaler at:

  • det utarbeides en gjennomføringsplan for arbeidet med digitalisering og effektiv informasjonsforvaltning som gjelder for alle nettselskap
  • det etableres et digitaliseringsforum som vil være en felles møteplass som kan samle alle relevante aktører og utveksle informasjon om pågående arbeidsprosesser, diskutere måloppnåelse i henhold til gjennomføringsplanen og eventuelt bringe inn behov for avklaringer fra myndighetene

Ansvarsdeling

RME understreker videre at tydelig ansvarsdeling er viktig for å sikre effektiv drift.

RME anbefaler at:

  • det overordnede ansvaret for koordinering fortsatt skal ligge hos systemansvarlig
  • alle nettselskap selv har ansvar for eget nett og koordinering lokalt og regionalt ved behov
  • det gjennomføres endringer i systemansvarsforskriften som på flere områder presiserer nettselskapenes ansvar i drift, slik som å samle inn og vurdere driftsinformasjon og videresende denne informasjon til systemansvarlig
  • behovet for endringer i aktørenes incentiver utredes, herunder KILE-ordningen og kostnadsfordeling ved flaskehalshåndtering

Økt samarbeid

RME legger også vekt på fordelene ved økt samarbeid om drift, og anbefaler at:

RME anbefaler at:

  • avtaler mellom nettselskap og mellom nettselskap og nettkunder standardiseres
  • det arbeides videre med å avklare nødvendige krav til nettselskapenes håndtering av markedssensitiv informasjon
  • det legges bedre til rette for samarbeid om driftssentraler mellom nettselskap