Enova
Strategidirektør Tonje Foss og administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova har inngått en ny styringsavtale med sin eier, Klima- og miljødepartementet.
Foto: Enova

Skal satse på ikke-kvotepliktig sektor og utvikling av ny klimateknologi.

  • Øyvind Lie

Klima- og miljødepartementet har inngått en ny fireårig avtale med statsforetaket Enova. Avtalen trer i kraft ved årsskiftet, gjelder for perioden 2021–2024, og legger føringer for hvilke hovedmål Enova skal prioritere i forvaltningen av midlene i Klima- og energifondet.

Klima- og miljødepartementet kaller avtalen «en ytterligere spissing av Enova som klimavirkemiddel».

Departementet peker i avtalen på to områder som de ønsker at Enova skal konsentrere innsatsen mot: reduserte klimagassutslipp i ikke-kvotepliktig sektor og utvikling av ny klimateknologi. Enova skal fortsatt være et viktig virkemiddel i arbeidet med å nå Norges klimaforpliktelser og omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Avtalen åpner for at Enova som tidligere kan støtte aktivitet i alle sektorer. Enova skriver selv at de gis «stor faglig frihet» til å utvikle virkemidler og tildele støtte til enkeltprosjekter som styrker Norges omlegging til lavutslippssamfunnet.

Et eget punkt rundt avtalefestede aktiviteter fokuserer på utvikling av drivstoffinfrastruktur for utslippsfri transport, støtte til forbrukere og husholdninger samt støtte til næringstransport, Nullutslippsfondet.

Enova skal fortsette å rette aktiviteten sin mot senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon.