Kryssende linjer
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie
Foto: Øyvind Lie

Nettselskapenes inntektsramme for 2020 ble 2,9 milliarder kroner lavere enn hva RME tidligere har varslet.

  • Øyvind Lie

Det er de lave kraftprisene i 2020 som er hovedårsaken til nedgangen.

– De lave kraftprisene vi så i 2020 kommer ikke bare strømkundene til gunst gjennom lave strømpriser, men også gjennom lavere nettleie, sier direktør for Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE, Ove Flataker, i en melding på direktoratets nettside.

Avvik

I desember 2019 varslet RME en samlet inntektsramme for 2020 på 26,9 milliarder kroner. Varselet var basert på estimerte størrelser for inflasjon, referanserente og kraftpris for 2020.

RME har nå vedtatt endelig inntektsramme for 2020, basert på faktiske observasjoner av inflasjon, referanserente og kraftpris for 2020. Vedtatt inntektsramme er på 24 milliarder kroner for alle nettselskapene, altså 2,9 milliarder kroner lavere enn varselet fra desember 2019, skriver RME

Nettselskapenes årlige inntektsrammer skal dekke alle kostnadene de har hatt til drift og avskrivning av strømnettet, og en rimelig avkastning på deres investerte kapital. Det er i hovedsak inntektsrammen som danner grunnlag for hvor mye nettleie som nettselskapene kan hente inn fra kundene sine over tid.

Overføringstap

Som en del av nettdriften påløper det kostnader for nettselskapene i form av overføringstap i nettet. Denne kostnaden inngår i beregningsgrunnlaget for inntektsrammen.

I inntektsrammen beregner RME kostnaden ved nettap som overføringstap i MWh multiplisert med en referansepris på kraft. Referanseprisen på kraft er knyttet opp til områdeprisene i de ulike elspotområdene i Norge. På denne måten påvirker kraftprisen nettselskapenes inntektsrammer, og dermed også nettleien som kundene betaler.

– Det er ikke et én til én forhold mellom inntektsrammen til nettselskapene i ett år og nettleien som kundene betaler i det samme året. Det er likevel en klar sammenheng mellom inntektsrammen og nettleien sett over flere år. RME sørger for at nettselskapene ikke henter inn mer enn det som er tillatt gjennom nettleien, sier Flataker.

Lav kraftpris

I desember 2019 la RME til grunn et estimat på kraftprisen for 2020 på 392 kr/MWh. Kraftprisen i 2020 endte imidlertid opp med referansepriser på mellom 114,6 og 121,7 kr/MWh for de ulike elspotområdene.

Differansen mellom den estimerte kraftprisen og de faktiske kraftprisene medfører alene en reduksjon i inntektsrammene på 2,2 milliarder kroner for nettselskapene. Den resterende reduksjonen i inntektsramme på 0,7 milliarder kroner skyldes lavere inflasjon og gjeldskostnad enn antatt, skriver RME.

Når inntektsrammen for 2020 viser seg å bli lavere enn hva som ble varslet, er det mulig at noen nettselskaper har satt nettleien for 2020 for høyt. Hvis det er tilfellet, vil nettselskapet justere nettleien for kommende år, slik at det som er blitt hentet inn for mye blir tilbakeført kundene.

RME følger med på disse årlige differansene, og sørger for at differansene blir styrt mot null over tid.