spenn
Visualisering av fjordspennet over Sveet. Illustrasjon: Arva AS

NVE har gitt Arva AS konsesjon til å bygge en om lag 13,5 km lang 132 kV kraftledning i Bodø kommune i Nordland.

  • Øyvind Lie

I tillegg gir NVE konsesjon til en 1 km lang 132 kV kraftledning fra mastepunkt ved Nakken til Saltstraumen transformatorstasjon og ny Saltstraumen transformatorstasjon. Den nye 132 kV-ledningen vil erstatte dagens 132 kV og 66 kV ledninger mellom Hopen og nye Saltstraumen transformatorstasjoner, skriver NVE i en melding.

Begrunnelsen for vedtaket er at dagens kraftledninger er gamle, og nær sin tekniske levetid. Det er derfor nødvendig å fornye dem. Videre vil tiltakene øke nettkapasiteten, som vil bedre forsyningssikkerheten og legge til rette for ny fornybar kraftproduksjon.

Den nye 132 kV-ledningen skal erstatte dagens 132 kV- og 66 kV-ledninger. Begge disse ledningene skal fjernes. Den nye 132 kV ledningen skal i hovedsak etableres parallelt med, og på sørsiden av dagens 132 kV og 66 kV-ledninger.

Saltstraumen transformatorstasjon skal bygges ved Hestlidalen, og vil erstatte Gillesvåg transformatorstasjon som skal fjernes. I forbindelse med ny transformatorstasjon er det gitt konsesjon til en 970 meter lang tilkomstveg.

Til sammen skal om lag 29 km med regionalnettsledning fjernes, noe som er dobbelt så mye som det som bygges nytt. NVE vurderer at dette totalt sett vil være positivt for areal og miljø, og at den totale nytten av tiltakene er større enn skader og ulemper for private og allmenne interesser, skriver direktoratet.