nett tensio
Arkivfoto: Tensio

Nettselskapene er klare for å bidra!

  • Kronikk

Kronikken er utarbeidet av nettlederne i Agder Energi Nett, Arva, BKK Nett, Elvia, Glitre Energi Nett, Lede, Linea, Lyse Elnett, Mørenett, Norgesnett og Tensio, som til sammen representerer over 77 prosent av nettkundene i Norge.

Nettselskapene og andre aktører har løftet fram behovet for en helhetlig strategi for elektrifiseringen for å levere nok strøm, til rett tid og på rett sted. Det er derfor gledelig at regjeringen griper fatt i denne utfordringen i den nylig fremlagte stortingsmeldingen «Energi til arbeid». Det er viktig å ha tempo i arbeidet med å finne gode løsninger for å få på plass nødvendig strømforsyning og for å utnytte eksisterende nett smartere.

Godt strømnett er nøkkelen for å lykkes med elektrifisering og etablering av ny grønn næring. Vi skal nå ambisiøse klimamål, utnytte muligheter for industriutvikling og etablere nye arbeidsplasser. Nettselskapene har de siste årene opplevd en voldsom økning i henvendelser fra aktører som har behov for mer strøm. Vi er bekymret for at begrenset kapasitet i strømnettet hindrer at vi lykkes med det grønne skiftet.

Et av regjeringens viktigste grep i Energimeldingen er å sette ned et hurtigarbeidende utvalg som skal vurdere systemet for nettutvikling i lys av økende elektrifisering. Dette tror vi er klokt, og vi er forberedt på å bidra tungt i dette viktige arbeidet. Utvalget skal levere sin innstilling 15. juni neste år og det vil derfor ta tid før foreslåtte tiltak kan settes i verk. Arbeidet med forenkling og forbedring av konsesjonsprosessen må derfor gå parallelt med utvalgets arbeid slik at enkle, men viktige, forbedringer kan gjennomføres før utvalgets arbeid er ferdigstilt.

I vårt arbeid med problemstillingene knyttet til mer elektrifisering har vi vært opptatt av å løfte frem flere hovedtema:

Ledetiden på nettprosjekter må ned

Nettselskapene har en enorm pågang fra kunder som ønsker ny nettkapasitet til sine prosjekter. I enkelte områder ser vi at etterspørselen etter nett dobles de kommende årene. Industriprosjekter vil etablere seg andre steder i verden om dette ikke løses. Det tar i dag 5-10 år fra behov oppstår et bestemt sted til nytt nett står klart. Det understreker viktigheten av at det nedsatte utvalget jobber raskt, slik at Norge ikke mister store næringsmuligheter.

Utviklingen krever mer proaktivitet

Nettselskapene er regulert til å ligge bakpå i nettutbyggingen, mens utviklingen nå gjør det nødvendig å ligge mer i forkant. Derfor har utvalget en viktig jobb i å finne samfunnsøkonomiske løsninger som sikrer nok nett i tide til å dekke samfunnets behov.

Eksisterende nett må utnyttes bedre

Strømnettet er den viktigste nøkkelen til både elektrifisering og etablering av ny næring. Da må vi både bygge nytt nett og å utnytte det eksisterende nettet best mulig. Bedre utnyttelse av  nettkapasiteten vil kreve nye og innovative løsninger. Slike løsninger må utvikles og tas bruk i samarbeid mellom nettselskapene og våre kunder, i tillegg til myndighetene.

Nett er et spleiselag og finansieringen av nett må ta hensyn til alle interesser

Kostnadene ved utbygging og drift av strømnettet fordeles på alle kunder. Dersom noen betaler mindre, må andre betale mer. Subsidiering av, og støtte til, energiløsninger som av ulike grunner er ønsket av samfunnet må finansieres av nasjonale ordninger, ikke ved å øke nettleien til andre nettkunder.

Nettkundene er tungt avgiftsbelastet

Vi mener myndighetene ikke bør påføre nettkundene flere kostnadsbyrder de kommende årene. For husholdningskundene har elavgiften økt med 40 prosent de siste sju årene. Den generelle prisstigningen har derimot vært vesentlig mindre i samme periode, på rundt sju prosent. Samtidig risikerer nettkundene økt nettleie for å finansiere infrastruktur til det fullelektriske samfunnet. Elektrifisering er ønskelig, og bør ikke straffes med høye avgifter.

En god og sikker strømforsyning, med et smart og effektivt strømnett, blir en svært viktig nøkkel for å lykkes med elektrifisering, klimagassreduksjoner og etablering av ny næring fremover. Vi ser frem til å bidra til utviklingen, og i de diskusjonene og prosessene som knytter seg til disse temaene fremover.