inntektsramme
Utvikling i samlet inntektsramme for bransjen (eks. Statnett), i nominelle kroner. Tallene for 2021 og 2022 er anslag. Illustrasjon: RME

Høy kraftpris og høyde investeringer drar kraftig opp inntektsrammene både for i år og neste år.

  • Øyvind Zambrano Lie

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har publisert foreløpige beregninger av inntektsramme for 2022. Estimatet for den samlede inntektsrammen for alle nettselskaper, bortsett fra Statnett, er på 19,3 milliarder kroner for 2022. Det er 2,1 millioner kroner mer enn inntektsrammen for i fjor, og også 2,1 millioner kroner mer enn inntektsrammen var varslet å bli i år.

Det er spesielt to forhold som bidrar til at inntektsrammen øker fra 2021 til 2022, nemlig økte kraftpriser til å dekke nettap og store investeringer i nettanlegg, skriver RME i en melding.

Mangedoblet kraftpris

Nettapet er differansen i mengden strøm som blir produsert og matet inn i nettet og mengden strøm som blir levert. Dette dekkes av nettselskapet. Nettselskapene kjøper denne strømmen i markedet, og kostnadene er dermed avhengig av kraftprisen. Inntektsrammen skal dekke nettselskapenes kostnader ved nettap.

Kraftprisen for 2022 har vi estimert til 42,40 øre per kWh. Til sammenligning brukte RME en kraftpris på rundt 12 øre/kWh i vedtak om inntektsramme for 2020, og til varsel om inntektsrammer for 2021 estimerte de kraftprisen til 21,0 øre/kWh.

Men en oppdatert beregning viser at gjennomsnittlig kraftpris så langt i 2021, for perioden januar-september, ligger på 50,9 øre/kWh. Det tilsier at inntektsrammen for 2021 blir betydelig høyere enn 17,2 milliarder kroner, som tidligere varslet.

At bransjens samlede inntektsramme stiger som følge av økte investeringer er som forventet.

Økt referanseavkastning

Nettselskapenes avkastning skal dekke egenkapitalavkastning til eierne, samtidig som den skal dekke gjeldskostnader. Nivået på referanseavkastningen avhenger derfor av blant annet inflasjon og det generelle rentenivået i landet. For 2022 er referanseavkastningen estimert til 5,53 prosent. Til sammenligning ble referanseavkastningen for 2020 5,15 prosent, og i en oppdatert beregning anslår RME en referanseavkastning på 5,13 prosent for 2021.

RME kommer tilbake med et formelt varsel om inntektsramme for 2022 for alle nettselskaper, inkludert Statnett, i starten av desember.