havvind
Illustrasjonsfoto: ABB

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til havvind med til sammen 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2022.

  • Øyvind Zambrano Lie

— Regjeringen mener alvor med satsingen på havvind. Derfor er det viktig for oss å bidra til innovasjon, industriutvikling og god sameksistens med andre næringer på havet, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen i en melding i forbindelse med fremleggelsen av regjeringens ekstrabudsjett, der den gjør endringer på den borgerlige regjeringens budsjettforslag.

Økt saksbehandlingskapasitet

Arbeidet med vindkraft til havs er nybrottsarbeid og krever tilstrekkelige ressurser og kunnskap for å sikre effektive og grundige prosesser, påpeker regjeringen. Den foreslåtte bevilgningen i tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2022 vil både øke saksbehandlingskapasiteten i Olje- og energidepartementet og gi rom for nødvendige utredninger.

Departementet skal gjennomføre arealtildeling og konsesjonsprosess for havvind, samtidig som det skal tilrettelegges for innovasjon, industriutvikling og sameksistens med andre aktører på norsk sokkel.

Behov for nett-avklaringer

I sommer gjennomførte departementet en høring av rettlederen for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta. «Høringssvarene viser blant annet at det er behov for avklaringer om nettrelaterte spørsmål før tildeling av areal for havvind», påpekes det i meldingen.

«For å kunne utarbeide gode beslutningsgrunnlag er det blant annet behov for å utrede juridiske og EU/EØS-rettslige problemstillinger samt regulatoriske, økonomiske og organisatoriske spørsmål. Arbeidet vil omfatte konsekvensutredning og tilrettelegging for konsesjons- og tildelingsprosesser mv», skriver regjeringen i sitt budsjettdokument.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil tilrettelegge for en storstilt satsing på havvind gjennom en ambisiøs nasjonal strategi som blant annet inkluderer satsing på norsk leverandørindustri, et godt regelverk og utvikling av nettinfrastruktur på norsk sokkel.