lund
Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. Foto: NVE

RME vil hindre at store, fleksible kunder sikrer seg all kraften.

  • Øyvind Zambrano Lie

I deler av strømnettet er det begrenset kapasitet til å koble på nye strømkunder. Selv om hovedregelen er at strømkunder skal kobles på fortløpende, understreker Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) at nettselskapene kan holde av noe kapasitet til vanlige strømkunder.

Bakgrunnen er at enkelte store og fleksible kunder ønsker all ledig kapasitet i visse områder, og at det kan ta opptil ti år å øke kapasiteten i regional- og transmisjonsnettet.

– Vi ser behov for å presisere at det er anledning til å holde av noe kapasitet til vanlige strømkunder, sier sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en melding.

Med «vanlige strømkunder» mener RME tilknytning av boliger, fritidsboliger og næring med begrenset effektuttak. Det vil være opp til det enkelte nettselskap å fastsette mer detaljerte kriterier for hvilke type tilknytninger nettselskapet ser det hensiktsmessig og holde av kapasitet til.

Å holde av kapasitet skal imidlertid ikke være hovedregelen. Nettselskapene har et ansvar for å utvikle nettet i takt med behovet.

– For å sikre tilstrekkelig utbygging er det viktig at nettselskapet kartlegger fremtidig behov og starter opp nødvendige prosesser tidlig nok for å utvikle nettet slik at det kan gis tilknytning innen rimelig tid. Her er blant annet kraftsystemutredningene et viktig verktøy, sier Lund.