sørgard
Tidligere konkurransedirektør Lars Sørgard leder energikommisjonen. Foto: Konkurransetilsynet

Kommisjonen består av 15 medlemmer og skal ledes av professor og tidligere konkurransedirektør Lars Sørgard. Mye skal vurderes, men ikke å bygge mer i vernede vassdrag.

 • Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen har i dag oppnevnt en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft.

Kommisjonen skal levere en samlet utredning til Olje- og energidepartementet innen 15. desember i år, skriver departementet i en melding.

– Den viktigste oppgaven energikommisjonen har, er å kartlegge kraftbehovene for fremtiden og peke på hvordan vi kan nå det gapet som er mellom forventet forbruksvekst og produksjon som i dag er veldig stort, sa energiminister Marte Mjøs Persen da hun presenterte nyheten fredag.

Bygger på Nakstad

En hovedoppgave for kommisjonen er å vurdere hva som er de grunnleggende dilemmaene i norsk energipolitikk fram mot 2030 og 2050, og hvordan ulike politiske valg kan påvirke den langsiktige utviklingen i norsk kraftforsyning.

Vurderingene skal blant annet skje på grunnlag av et oppdatert faktagrunnlag om kraftsituasjonen 2021-22, evaluering av strømstøtteordningen og strømnettutvalgets rapport, som ledes av Enova-sjef Nils Kristian Nakstad..

Ulik bakgrunn

I tillegg til Sørgard får kommisjonen følgende medlemmer:

 • Øistein Andresen i Eidsiva Energi
 • Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Sverre Gotaas fra Herøya Industripark
 • Anniken Hauglie fra NHO
 • Gyro Heia, som er ordfører i Birkenes
 • Silje Ask Lundberg, som frem til i fjor var leder i Naturvernforbundet
 • Hans Erik Ringkjøb, som er ordfører på Voss
 • Samfunnsøkonom Kjell Roland
 • Gudrun Rollefsen i Hammerfest Energi
 • Helene Seim fra Boliden i Odda
 • Liv Monica Stubholt, som er jurist og tidligere har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet
 • Berit Tennbakk, som er samfunnsøkonom
 • Are Tomasgard fra LO
 • Arve Ulriksen fra Mo Industripark

Forsyningssikkerhet

Kommisjonens mandat er knyttet til disse fem overordnede temaene:

 • hvordan Norge påvirkes av energimarkeder i rask endring
 • perspektiver for utviklingen i kraftforbruket
 • potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon
 • perspektiver for forsyningssikkerheten
 • sentrale interessemotsetninger i energipolitikken

Energieffektivisering skal være en viktig del av kommisjonens mandat. Kommisjonen skal vurdere utviklingen i forsyningssikkerheten for kraft, og skal legge Verneplan for vassdrag til grunn for arbeidet.

Vernede vassdrag ikke på bordet

På pressekonferansen ble energiministeren spurt om alt er på bordet, eller om noe er utdefinert i mandatet.

– Vi har utdefinert vernede vassdrag. Bakgrunnen er at det er en generasjonskontrakt, da vi bygget ut de store vassdragene våre, gjorde vi det fordi vi sa vi kunne bygge ut vassdrag A mot at vi vernet vassdrag B. Det er en forpliktelse vi ikke bare har gjort for vår egen generasjon, men for framtidige generasjoner, sa Persen.

– Dette har Stortinget slått fast gjennom fem verneplaner, men unntaket er der hvor Stortinget også peker på at når vi er nødt til å gjøre inngrep på grunn av flomsikring – og det må vi kanskje gjøre i større monn, nettopp på grunn av endringer i klimaet vårt som gjør at vi får våtere og viller vær – så kan vi også åpne for kraftutbygging når inngrepene likevel skjer. Det forutsetter da at verneverdiene ikke blir vesentlig forringet, sa energiministeren.

persen
Energiminister Marte Mjøs Persen presenterte fredag energikommisjonen og dens mandat. Foto: Ella Ege Bye/OED

Ingen sovepute

– Det er viktig at energikommisjonen ikke blir en politisk sovepute som fører til utsettelse av tiltak som haster. Konsesjonsbehandling av vindkraft på land må komme i gang igjen og vi trenger raskere nettutbygging for å få strømmen frem til alle som trenger den, uttaler administrerende direktør Knut Kroepelien i en kommentar til nyheten.

På pressekonferansen bekreftet imidlertid energiministeren at regjeringen kan ta grep som utredes av denne kommisjonen før de er ferdig med sitt arbeid.

– Det er helt riktig, og et viktig poeng. En del av de utfordringene vi står i, på kort sikt men også på litt lengre sikt, det er grep vi er nødt til å gjøre raskt, sa Persen.

Gjennomgang av strømpriskrisen

Regjeringen varslet fredag også at den starter et arbeid med en grundig gjennomgang av årsakene til årets situasjon, og en vurdering av risikoen for at liknende situasjoner kan oppstå igjen. I arbeidet skal vi trekke på eksterne ekspertutredninger. Strømstøtteordningen skal også evalueres. Gjennomgangen vil også inkluderer flere av tiltakene som har blitt foreslått, som makspris på kraft og krav til fyllingsgrad i magasinene.