aasland
Energiminister Terje Aasland. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Terje Aasland vil ta seg den nødvendige tiden til å utforme nødvendige tiltak for å møte de høye strømprisene.

  • Øyvind Zambrano Lie

Nå har energiminister Terje Aasland svart brevet der Stortingets presidentskap ber om å få seg forelagt en tidsplan for nye tiltak knyttet til kraftsituasjonen.

Der går det fram at regjeringen ikke ønsker å forhaste seg når den skal finne svar på hvordan den skal møte de høye strømprisene.

Evaluering

Aasland varsler blant annet at regjeringen legge frem en evaluering av strømstønadsordningen for husholdninger i statsbudsjettet tidlig i oktober.

«Dette vil gi grunnlag for en mer helhetlig diskusjon om ordningen og behovet for eventuelle endringer, med særlig vekt på justeringer som kan bidra til energisparing og styrket sosial profil».

Regjeringen vil i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 vurdere om andre støtteordninger, slik som bostøtte og lån og stipend for studenter, bør styrkes.

Viktig med grundige avveininger

Arbeidet med tiltak for næringslivet kompliseres av både økende lønns- og prispress og mulige rentehevinger.

«I en slik situasjon er det særlig viktig å gjøre grundige utredninger og avveininger, i dialog med partene i arbeidslivet, for å unngå at tiltak som er ment å hjelpe utsatte bedrifter ender opp med å gjøre situasjonen vanskeligere for norsk næringsliv samlet sett. Dette innebærer at tiltak bør vurderes helhetlig og ses i sammenheng med utformingen av forslag til statsbudsjett for 2023, som regjeringen nå arbeider med», skriver Aasland.

Eksport-restriksjoner

Regjeringen tar sikte på å fremme en egen sak for Stortinget om tiltak for næringslivet, senest i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023.

Den varslede ordningen for å sikre den innenlandske forsyningssikkerheten for kraft ved å begrense eksporten hvis magasinnivåene blir for lave må utformes «på en måte som ikke svekker kraftsystemets evne til å levere en sikker kraftforsyning til lavest mulig kostnader for samfunnet samlet sett».

«Jeg vil derfor bruke noe tid på å finne en ordning som er hensiktsmessig og treffsikker, og som ikke har utilsiktede konsekvenser for kraftforsyningen nasjonalt eller regionalt, eller som svekker muligheten til import av kraft. Jeg tar derfor sikte på at dette arbeidet sluttføres i høst, og vil orientere Stortinget på egnet måte», skriver Aasland.

Han fremholder også at tiltak for effektiv energibruk vil kunne ha positiv påvirkning på kraftbalansen og redusere den økonomiske belastningen av høy strømpris for husholdning og næringsliv.

«Regjeringen vil komme tilbake til dette i statsbudsjettet som fremmes tidlig i oktober».

Strømraseri

Før sommeren sendte regjeringen et forslag om endringer i grunnrenteskatten på høring. Forslaget skal legge til rette for bedre fastprisavtaler til folk og bedrifter.

«Det tas sikte på behandling av et forslag om et nytt kontraktsunntak knyttet til slike fastprisavtaler i Stortinget i løpet av høstsesjonen 2022 og innføring fra 1. januar 2023», skriver Aasland.

Ifølge VG er det nå imidlertid «strømraseri» på Stortinget, fordi opposisjonen unisont mener at planen Aasland nå har lagt fram, ikke er god nok. Det kan bli hastemøte i stortingsferien, og Stortingets presidentskap skal tirsdag morgen avgjøre om den møtefrie perioden skal avbrytes.