Hanne Dahl Amundsen
Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet, tror ikke den foreslåtte ordningen vil gi gunstige fastprisavtaler. Foto: Konkurransetilsynet

Tror ikke skatteendringene vil gi gunstige fastprisavtaler, og advarer mot at forslaget kan hemme innovasjon og produktutvikling.

  • Øyvind Zambrano Lie

Finansdepartementet har et forslag på høring som skal gi husholdninger og næringsliv bedre fastprisavtaler på strøm. Departementet foreslår blant annet at det ved kraftselskapenes standardiserte fastprisavtaler skal benyttes faktisk oppnådd kontraktspris i stedet for spotpris i beregning av grunnrenteskatten.

Konkurransetilsynet mener forslaget vil kunne virke mot sin hensikt, og at norske strømkunder risikerer å få et dårligere tilbud.

Hemmer innovasjon og produktutvikling

Departementet foreslår blant annet å fastsette et maksimalt påslag som strømleverandørene kan ta for strømmen de kjøper fra kraftprodusentene.

«Dette mener tilsynet kan ha flere uheldige konsekvenser og vil kunne gi strømkundene et dårligere tilbud av fastprisavtaler på strøm», advarer Konkurranetilsynet.

– Slike reguleringer, for eksempel at det fastsettes et maksimalt påslag, vil kunne redusere strømleverandørenes muligheter til å tilby tilleggstjenester, som det å ta i bruk nye teknologiske løsninger for å redusere energibehovet. Dette kan føre til mindre innovasjon og produktutvikling, noe som vil være uheldig for oss strømkunder, sier seniorrådgiver ved avdeling for bygg, industri og energi, Johannes Hjartlie, i en melding på tilsynets nettside.

«Dersom det maksimale påslaget settes for lavt kan det bli ulønnsomt for strømselskapene å tilby slike avtaler, siden påslaget ikke dekker kostnadene. Hvis påslaget settes for høyt vil det kunne gi høyere priser på avtalene enn dersom konkurransen i markedet fikk virke», advarer de.

Tror ikke på gunstige avtaler

Konkurransetilsynet peker i sitt høringssvar på at andre virkemidler enn maksimalt påslag bør utredes nærmere. Eventuelle endringer burde baseres på en modell som ikke begrenser strømleverandørenes insentiver og muligheter til å tilby gunstige fastprisavtaler.

«Endringen som er foreslått vil trolig ikke avhjelpe dagens situasjon med høye strømpriser, og i verste fall kan strømkundene få et dårligere tilbud av fastprisavtaler», advares det.

– Kraftprodusentene vil fortsatt ta hensyn til forventninger om fremtidig pris i spotmarkedet når de priser sine fastprisprodukter. Ettersom det forventes høye priser også i tiden fremover, er det lite trolig at det vil bli tilbudt gunstige fastprisavtaler, selv om de foreslåtte endringene i skattereglene skulle tre i kraft. I verste fall kan strømkundene få et dårligere tilbud av fastprisavtaler, sier avdelingsdirektør ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet, Hanne Dahl Amundsen.