kraftverk
Illustrasjonsfoto av Reinforsen kraftverk i Rana i Nordland. Foto: Statkraft

NVE nedjusterer midlere årsproduksjon for vannkraftverkene med 1,7 TWh, til 136,7 TWh.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Med mer tilsig i den nye referanseperioden er det naturlig å tenke at middelproduksjonen går opp. Med bedre datagrunnlag ser vi at produksjonen ved flere større kraftverk har vært overestimert, og i sum går derfor middelproduksjonen ned, sier seksjonssjef i NVE, Ann Myhrer Østenby, i en melding.

NVE oppdaterer referanseperioden for vannkraftproduksjon hvert tiende år.

– Ved å oppdatere referanseperioden til nyeste 30 årsperiode representerer det bedre dagens hydrologi, sier Østenby.

4,4 TWh forskjell

NVE har overestimerte middelproduksjonen for referanseperioden 1981-2010. Direktoratet har beregnet vannkraftproduksjonen for perioden 1981-2010 på nytt ved hjelp av datagrunnlag som ikke var tilgjengelig ved forrige oppdatering av referanseperioden.

I beregningene har NVE brukt historiske produksjonsdata fra over 1200 kraftverk og bedre hydrologiske data, blant annet nytt avrenningskart. Avrenningskartet viser årlige middelverdier for avrenning i Norge og brukes blant annet til å beregne tilsig til vannkraftverk.

«Sammenlignet med de gamle tallene gir det nye datagrunnlaget 4,4 TWh lavere middelproduksjon for samme referanseperiode 1981-2010», skriver NVE.

Økt tilsig

Bytte av referanseperiode fra 1981-2010 til 1991-2020 gir en økning i middelproduksjonen på 2,7 TWh. Denne endringen skyldes høyere tilsig i perioden 1991-2020 enn for 1981-2010. Selv om dette er en kort periode i klimasammenheng, stemmer det godt sammen med at vi forventer at klimaendringene vil gi økt tilsig på lengre sikt, skriver NVE.

I sum gir dette altså en nedgang på 1,7 TWh.

Midlere årsproduksjon

Midlere årlig vannkraftproduksjon angir forventet produksjonsnivå for vannkraftverk over tid. Dette er nyttig fordi den faktiske produksjonen kan variere mye fra år til år. NVE beregner den midlere årsproduksjonen for en 30 år lang tilsigsperiode. Den midlere årsproduksjonen sier dermed noe om hva dagens kraftverk hadde produsert i snitt med været fra en historisk periode på 30 år. Referanseperioden ble sist oppdatert i 2012.

Kilde: NVE